Право

ОНЛАЙН СЕМИНАР: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ – съдебна практика

28 юни 2021 г.

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани подсъдността и процедура по чл. 380 от Кодекса за застраховането. Специално внимание ще бъде обърнато на забавата и отказа за изплащане на застрахователно обезщетение.

Виж още..

ОНЛАЙН СЕМИНАР: Oбезпечително производство

25 май 2021 г.

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани мястото и ролята на обезпечителния процес, разграниченията от обезпеченията в материалното право и обезпечнието на доказателствата и процесуалните предпоставки на производството по обезпечение на иска.

Виж още..

ОНЛАЙН СЕМИНАР: Подаване на декларации по ЗПКОНПИ

26 април 2021 г.

 

По време на семинара ще бъде подробно разгледан правният режим на несъвместимостта и декларациите по ЗПКОНПИ, редът  за попълване, подаване и проверка на годишната декларация за имущество и интереси по ЗПКОНПИ.   

Виж още..

Специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защитата на личните данни

21, 22 и 23 април 2021 г.

След завършването на курса участниците ще разполагат с всички необходими компетенции за успешно изпълнение на задълженията на Длъжностното лице по защита на личните данни.

Виж още..

ОНЛАЙН СЕМИНАР: Касационно обжалване

26 март 2021 г.

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани правната същност на касационното производство, основанията за допустимост на касационното производство – чл. 280, ал.3 ГПК и основанията  за допускане на касационно обжалване.

Виж още..

ОНЛАЙН СЕМИНАР: Електронно правосъдие – законодателни промени и практически въпроси

26 февруари 2021 г.

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани съдържанието и същността на идеята за въвеждане на съвременните информационни технологии в правораздавателната дейност.

Виж още..

Специализиран ОНЛАЙН курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

10, 11 и 12 март 2021 г.

Целта на курса е задълбочено и целенасочено обучение по прилагането на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), приложим пряко във всички държави членки на ЕС, считано от 28.05.2018 г.

Виж още..

ОНЛАЙН СЕМИНАР: „ЗМИП – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти“

15 декември 2020 г.

В рамките на семинара детайлно ще бъдат разгледан Закон за мерките срещу изпирането на пари след имплементирането на 5-та Директива – последни промени в сила от 03.12.2019 г, Правилника за прилагане на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Виж още..

ОНЛАЙН СЕМИНАР: „Актуални въпроси във връзка със ЗОДОВ. Преглед на относимата съдебна практика“

23 ноември 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани процесуалните особености на съдебните производства по ЗОДОВ, които са подсъдни на общите граждански съдилища. Детайлно разяснени ще бъдат подведомствеността,  родовата и местната подсъдност.

Виж още..

ОНЛАЙН СЕМИНАР: „Актуални въпроси на вещното право“

20 ноември 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани основанията за придобиване правото на собственост и ограничените вещни права по ЗС . Особено внимание ще бъде обърнато на специфичните способи- СК, ЗППДОбП (отм.) , по регулация , чрез апорт в търговското дружество и др.

Виж още..

„ЗМИП – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти“

08 октомври 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

В рамките на семинара детайлно ще бъдат разгледан Закон за мерките срещу изпирането на пари след имплементирането на 5-та Директива – последни промени в сила от 03.12.2019 г, Правилника за прилагане на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Виж още..

Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

28, 29 и 30 октомври 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

Целта на курса е задълбочено и целенасочено обучение по прилагането на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), приложим пряко във всички държави членки на ЕС, считано от 28.05.2018 г.

Виж още..

„Вещно право. Проблеми със съсобствеността“

25 юни 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани актуалните проблеми със съсобствеността. Ще бъдат анализирани основанията за възникване на съсобственост, като ще бъде направено разграничение между общите и специфични основания. Подробно разгледани ще бъдат и видовете съсобственост – дялова и бездялова.

Виж още..

Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

03, 04 и 05 юни 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

Целта на курса е задълбочено и целенасочено обучение по прилагането на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), приложим пряко във всички държави членки на ЕС, считано от 28.05.2018 г.

Виж още..

„Последни промени в Гражданския процесуален кодекс“

17 февруари 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

На семинара ще бъдат подробно разгледани последните промени в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в бр. 100 на Държавен вестник от 20 декември 2019 г.

Виж още..

„Представяне на ЦАИС „ЕОП“. Последни промени в ЗОП“

07 февруари 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

На семинара ще бъде представена Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и ще бъде разяснен начина на работа с нея.

От 1 януари 2020 г. започна поетапното задължително използване на ЦАИС ЕОП при възлагането на обществени поръчки.

Виж още..

„Промените в Наредба Н-18. Регистриране и отчитане на продажби. Изисквания към СУПТО“

4 февруари 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

В рамките на семинара ще бъдат подробно разгледани последните изменения и допълнения в разпоредбите на НАРЕДБА №Н-18/2006 Г. (в периода от 2017 г. – до момента), включително и новите промени от 20 декември 2019 година.

Виж още..

„Последни промени в ЗМИП в сила от 03 декември 2019 г. Актуална практика“

28 януари 2020 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

В рамките на семинара детайлно ще бъдат разгледан Закон за мерките срещу изпирането на пари след имплементирането на 5-та Директива – последни промени в сила от 03.12.2019 г, Правилника за прилагане на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Виж още..

„Търговска несъстоятелност. Практически насоки“

05 декември 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

По време на семинара ще бъде направен подробен анализ на някои решения на ВКС по чл.290 ГПК относно неплатежоспособността като основание за откриване на производство по несъстоятелност-чл.608 ТЗ.

Виж още..

„Нов ЗМГО. Промени в изискванията за регистрация на марки и географски означения“

10 декември 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

На семинара ще бъдат подробно представени предстоящите изменения в
националната нормативна уредба с приемането на нов Закон за марките и
географските означения.

Виж още..

„Актуални проблеми на вещното право. Нови моменти в правния режим“

06 декември 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

На семинара ще бъде ще бъдат подробно разгледани основанията за придобиване право на собственост при условията на трансформация на правото на ползване , предоставено на граждани по ЗСПЗЗ респ. на правото на стопанисване и управление на държавна собственост ( НДИ – отм. и др.); апорт

Виж още..

„ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки чрез системата. Предстоящи промени в ЗОП“ – Допълнителна дата

05 ноември 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

На семинара ще бъде представена Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и ще бъде разяснен начина на работа с нея.

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното й използване при възлагането на обществени поръчки.

Виж още..

„Промените в Наредба Н-18. Отчитане на продажбите“

16 октомври 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

В рамките на семинара ще бъдат  разяснени прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Виж още..

„Правен режим на мерките срещу изпирането на пари. Промени в ЗМИП. 5-та Директива“

29 октомври 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

На семинaра ще бъдат подробно разглегани Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г. и изменения от месец май 2019г., новият законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019 г.), имплементиращ изискванията на 5-та Директива,  Правилника за прилагане на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма

Виж още..

Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

6, 7 и 8 ноември 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

Целта на курса е задълбочено и целенасочено обучение по прилагането на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), приложим пряко във всички държави членки на ЕС, считано от 28.05.2018 г.

Виж още..

„Задължения по ЗМИП на брокерите на недвижими имоти. Практически насоки“

23 юли 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

В рамките на обучението подробно ще бъде разгледана правната уредба на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

Виж още..

“Практическо приложение на Регламент EU 2016/679 (GDPR). Промени в ЗЗЛД от 2019 г.“

26 юни 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

В рамките на обучението подробно ще бъде разгледано приложното поле на Общия регламент относно защитата на данните, промените в Закона за защита на личните данни от 2019 г., понятията

Виж още..

„Новият Закон за защита на търговската тайна и новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар“

25 юни 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

В рамките на обучението подробно разгледани ще бъдат новият Закон за защита на търговската тайна,  обнародван в брой 28 на Държавен вестник от 05 април 2019 година, и Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар от м. април 2019 година.

Виж още..

„Киберсигурност за бизнеса, превенция и защита от хакерски атаки“

13 юни 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

Целта на семинара е постигане на по-висока степен на фирмена информационна защита и познаваемост на новата регулация относно обнародвания Закон за Киберсигурност, с който в българското законодателство се въвежда Директивата за сигурността на мрежите и информационните системи на ЕС 2016/1148 (NIS Directive). В сила от 09.05.2018.

Виж още..

„Нов Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки“

21 май 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

Какво ще бъде разгледано по време на обучението?

 

1. Правна уредба на въпроса:

 

Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на

Виж още..

„Новият Закон за защита на търговската тайна и новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар“

14 май 2019 г., град София, Бизнес център „Доверие“

 

В рамките на обучението подробно разгледани ще бъдат новият Закон за защита на търговската тайна, обнародван в брой 28 на Държавен вестник от 05 април 2019 година, и Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар от м. април 2019 година.

Виж още..

„Новата правна уредба в областта на защитата на личните данни. Актуална практика на КЗЛД, насоки за приложението на GDPR“

24 април 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”

 

В рамките на обучението ще бъде подробно представено приложното поле на Общия регламент относно защитата на данните и промените в Закона за защита на личните данни от 2019 г.

Виж още..

„Търговска несъстоятелност. Практически насоки“

21 март 2019 годин, град София, Бизнес център „Доверие”

 

По време на обучението подробен анализ ще бъде направен на някои решения на ВКС по чл.290 ГПК относно неплатежоспособността като основание за откриване на производство по несъстоятелност – чл.608 ТЗ и по отменителните искове по чл.647 ТЗ след измененията в ДВ бр.20/2013.

Виж още..

„Въззивно производство по НПК. Актуални практически проблеми“

12 март, 2019 г. в град София, Бизнес център „Доверие“

 

Целта на обучението е да предостави възможност на участниците да получат решения на възникващите в ежедневието практически проблеми, свързани с въззивното производство по НПК.

Виж още..

„Проблемите на застрахователното право в контекста на новите изменения на Кодекса за застраховането. Практически насоки“

31  януари 2019 година в град София, хотел „Силвър”

 

Целта ни е да предоставим възможност на участниците да получат детайлен анализ на последните промени в Кодекса за Застрахованетокакто и практически насоки по тяхното прилагане.

Виж още..

“Промените в Административнопроцесуалния кодекс”

9 ноември 2018 година, град София, хотел „Земята и хората”.

 

Целта ни е да предоставим възможност на участниците да получат  детайлен анализ на последните промени в Административнопроцесуалния кодекс , обнародвани в Държавен вестник, бр. 77 от 18 септември 2018 г.

Виж още..

“Киберсигурност. Нов закон за киберсигурността. Превенция и защита от хакерски атаки”

18-и октомври 2018 година в град София, хотел „Силвър”

 

Целта ни е да предоставим възможност на участниците да получат  прaктически знания и умения относно новата правна уредба в областта на киберсигурността, които ще предпазят техния бизнес от неблагоприятни правни последици

 

Виж още..

„Практическо приложение на GDPR. Административнонаказателна отговорност на администраторите на лични данни“

27 юли 2018 година, град Бургас, хотел „България“, зала „Капитанска”

 

Целта на обучението е да бъдат разяснени новите моменти по европейския регламент за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май.

Виж още..

“Приложения и правни аспекти на блокчейн технологиите”

12 юли 2018 година, град София, хотел „Силвър“

 

Целта на обучението е да бъдат представени същността и основните приложения на блокчейн технологията, както и основните области, в които намира приложение – застрахователен бизнес, финансови услуги, енергетика и т.н.

Виж още..

„GDPR за лица, администриращи лични данни, свързани със здравния статус на пациенти“

18 юни 2018 година, град София, хотел „Силвър“

 

Целта на обучението е да бъдат представени на най-важните аспекти на GDPR в работата на лечебните заведения и необходимите действия, които следва да бъдат предприети.

Виж още..

“Новият европейски регламент за защита на личните данни EU 2016/679 – GDPR”

24 април 2018 година, град София, хотел „Силвър“

 

Научете какви са Вашите нови задължения и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря Вашият бизнес на новите изисквания като се включите в специализираното обучение относно разпоредбите на GDPR.

Виж още..