Актове и протоколи по време на строителство

27 април 2023 г.

инж. Анета Стоянова - над 20 години опит като строителен надзор и проектант

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара ще бъде направен обстоен преглед на следните теми: 

Начало на строителството и взаимоотношения в строителния процес.

Задължения на отделните участници в строителството съгласно Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове.

Необходими дейности и документи за законосъобразно започване на строежа.

Съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Ред и начин за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите.

Нормативни изисквания и практически насоки за документиране на строителството  съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Първа част.

Ред и начин за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Нормативни изисквания и практически насоки за документиране на строителството  съгласно Наредба №3/2003 г. Втора част.

Завършване на строителството. Въвеждане в експлоатация на строежите.

Кратък преглед на условията и редът за въвеждане в експлоатация на строежите от различните категории по Закона за устройство на територията. Окончателни дейности и документи.

В рамките на обученито ще има специално предвиден панел за въпроси и отговори.

 

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

175 лв. за един участник и 155 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 25 април 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

инж. Анета Стоянова
Инж. Анета Стоянова завърша през 1996 г. образователна степен „магистър“ в Университета по строителство, архитектура и геодезия – София с професионална квалификация „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“. От 1999 до 2001 година заема длъжността „Инспектор - строителен контрол“ в Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Кюстендил. От 2005 година до сега работи в областта на консултантските услуги в строително-инвестиционния процес. Изпълнява дейности като ръководител проекти предимно на промишлени и инфраструктурни обекти и упражнява строителен надзор по част „В и К“ към утвърдени консултантски фирми в София. При изпълнение на ангажиментите си е работила с институции като МРРБ, ДНСК, Направление „Архитектура и градоустройство“ при Столична община, различни специализирани контролни органи и общински администрации в страната. Инж. Стоянова има над 20 години опит като проектант по част „Водоснабдяване и канализация“. От 2004 г. е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и има присъдена пълна проектантска правоспособност.