ОНЛАЙН СЕМИНАР: "Актуални въпроси във връзка със ЗОДОВ. Преглед на относимата съдебна практика"

 

Обучителен център „Темида” организира ОНЛАЙН семинар на тема „Актуални въпроси във връзка със ЗОДОВ. Преглед на относимата съдебна практика“, който ще се проведе на 23  ноември 2020 година.

На семинара ще бъдат подробно разгледани процесуалните особености на съдебните производства по ЗОДОВ, които са подсъдни на общите граждански съдилища. Детайлно разяснени ще бъдат подведомствеността,  родовата и местната подсъдност.

Особено внимание ще бъде обърнато както на процесуалните особености при  разглеждането на споровете по ЗОДОВ пред гражданските съдилища, така и на процесуалната легитимация на ответника и процесуална субституция /Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г., ОСГК на ВКС/. 

Подробно разяснени ще бъдат и таксите и разноските в производствата по чл. 2, 2а и 2б от ЗОДОВ и приложно поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г., ОСГК на ВКС, способите за събиране на доказателства и  приложното поле на принципа на служебното начало.

Представени ще бъдат и общите и спецални състави на отговорността на държавата за вреди. В тази връзка разгледани подробно ще бъдат: Отговорност за дейност на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ;  Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на органите на съдебната власт, включително и за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ. Акцент ще бъде поставен върху особените хипотези на реализиране на отговорност – във връзка с прилагането на т.2, 3. 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

В рамките на семинара разгледани ще бъдат и претенциите за обезщетения на вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС. Подробно представени в тази връзка ще бъдат и законодателните изменения.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Съдия Стефан Кюркчиев –  Заместник-председател на СГС, ръководител на “Гражданско отделение – първоинстанционни състави”

Стефан Кюркчиев е завършил специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999г. През периода от 2000г. до 2002г. работи в областта на застрахователното и банково право. След конкурс през 2002г. встъпва като младши съдия в Софийски градски съд. От 2004г. е съдия в Софийски районен съд, а през 2006г. е избран от ВСС за заместник председател на Софийски районен съд, заемайки длъжността до 2010г. През периода от 2010г. до момента е съдия в гражданско отделение на Софийски градски съд. Автор на научни публикации в областта на материалното и процесуалното право – монография „Заповедното производство“ изд. „Сиела“, Сборник „Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар и анализ на съдебната практика“ изд. „Труд и право“ /в съавторство/, „Неизпълнение на договора“изд. „Труд и право“ /в съавторство/. Лектор на множество семинари в областта на материалното гражданско право и гражданския процес.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас email, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 110 лв. за един участник и 90 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 18 ноември 2020 г.

 

ПРОГРАМА