„Актуални въпроси по прилагането на ЗУТ”

 

По време на семинара, който ще се проведе на 23 октомври 2020 г. в град София, Бизнес център „Доверие“, ще бъдат подробно разгледани актуалните въпроси по прилагането на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 Детайлно анализирани ще бъдат измененита и допълненията на ЗУТ, обнародвани през 2020 г. (ДВ бр. 17, 21, 60 и 62/2020/.

Представени ще бъдат и актуални въпроси, свързани с прилагането на уличната регулация в урбанизираните територии, като предпоставка за разрешаване на застрояване в урегулираните поземлени имоти. Ще бъдат разгледани както основанията, така и способите за прилагане на уличната регулация.

Специално внимание ще бъде отделено на т. нар. „доброволно“ прилагане на уличната регулация. Ще бъдат засегнати отношенията между собствениците на поземлени имоти, възложители на новото строителство, експлоатационните дружества и общините във връзка с изграждането на уличните линейни мрежи на водоснабдяването, канализацията, електрозахранването, газоснабдяването и топлофикацията.

В третия панел ще бъдат разгледани въпроси, свързани с изграждането и собствеността върху сградните отклонения, които служат за инженерното захранване на новите строежи. Специално внимание ще бъде обърнато на статута на сградните отклонения, които захранват сгради – етажната собственост, както и статута на т. нар. „дворни“ или „площадкови“ инженерни мрежи в урегулирани поземлени имоти с комплексно застрояване (с повече от една сграда в УПИ).

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Адвокат Валентина Бакалова

Адвокат Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента.

Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега.

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право“, София 2019 г.)

Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

До 10 октомври: 175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници;

След 10 октомври: 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници;

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  19 октомври 2020 г.

ПРОГРАМА