"Актуални промени и въпроси в търговското право"

 

По време на семинара ще бъдат подробно разгледани актуалните промени и въпроси в търговското право.

На 20 декември 2019 г. в бр. 100 на Държавен вестник бяха обнародвани последните изменения в Гражданския процесуален кодекс. В тази връзка ще бъдат разгледани влезлите в сила промени в заповедното производство, като новите процесуални правила касаят както възможностите за защита на длъжника, така и изискванията за образуване и провеждане на заповедно производство от различните категории кредитори – банки, небанкови финансови институции, дружества за събиране на вземания по съдебен ред.

По време на семинара ще бъдет даден и задълбочен отговор на въпроса погасяват ли се непредявените в производството по несъстоятелност вземания на кредиторите, когато то е прекратено с решение по чл.632, ал. 4 ТР, като ще бъдат подробно разгледани разрешенията в задължителната практика на ВКС – Тълкувателно решение №2/2018 г. на Общото събрание на Търговксата колегия. 

Акцент ще бъде поставен и върху исковете за попълване масата на несъстоятелността в производството по Закона за банковата несъстоятелност.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Боян Балевски – съдия във Върховен касационен съд

Завършва ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски“ през 1991 година. Започва професионалната си кариера като младши съдия в Пловдивски окръжен съд през 1992 г.. Последователно е бил съдия в Районен съд-Пловдив, в Софийски районен съд /СРС/ и в Софийски градски съд /СГС/. От 2012 година и понастоящем е съдия в Търговска колегия на Върховен касационен  съд /ВКС/.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

  175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  12 октомври 2020 г.

 

ПРОГРАМА