"Задължения по ЗМИП на брокерите на недвижими имоти. Практически насоки"

Обучителен център „Темида“ , съвместно с Национално Сдружение Недвижими имоти и Адвокатско дружество „Георгиева и Джутев“, организира семинар на тема  “ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ”, който ще се проведе на 23 юли 2019 г. в град София, Бизнес сграда „Доверие“, намираща се на адрес: ул. „Тинтява“ 13Б.

В рамките на обучението подробно ще бъде разгледана правната уредба на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма; Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП); Правилник за прилагане на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП); Закон за мерките срещу финансирането на тероризма). Разяснени ще бъдат задължените лица по ЗМИП и ще бъдат дефинирани  понятията “изпиране на пари” и “финансиране на тероризъм”.

Акцент по време на обучението ще бъде поставен върху дефиниране на понятието “лице, упражняващо по занятие посреднически сделки с недвижими имоти” и ще бъде даден отговор на въпроса кои сделки с недвижими имоти са обект на изследване от лицата, упражняващи по  занятие посреднически сделки с недвижими имоти”.

На участниците ще бъдат представени и  мерките за превенция по ЗМИП. Подробно разгледани ще бъдат комплексната проверка на клиенти, данните и документите, които подлежат на проверка и събиране, декларациите, които се събират и подават, идентификацията на клиенти – физически и юридически лица, проверката на идентификацията, понятието и идентификацията на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента, изясняването на произхода на средствата, опростена комплексна проверка на клиент, разширената комплексна проверка на клиент (включително идентификация на видни политически личности).

Специално внимание ще бъде обърнато както на хипотезите, при които следва да се извършва идентификация на клиент – установяване на делови взаимоотношения, сключване на случайна операция или сделка, прагове за извършване на комплексна проверка на клиент, така и на задължението за деклариране на действителен собственик – процедура, подлежащи на заявяване факти, срокове, санкции.

Разяснени ще бъдат и особеностите при оценка на риска на задължените субекти – наднационална оценка на риска от изпиране на пари, национална оценка на риска от изпиране на пари, секторни анализи, оценка на риска на задължените субекти, рискови фактори, които трябва да бъдат отчитани, задължителност на действието по оценка на риска на задължените субекти.

Подробно разгледан ще бъде и процесът на разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти – органи, на които се докладва, случаи, при които се докладва, форма на докладите, срокове, в които докладите следва да се изпращат.

На участниците ще бъдат дадени практически указания за изготвянето на вътрешните правила и процедурите за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

Разгледани ще бъдат още приложното поле на Закона за мерките срещу финансирането на тероризъм и мерките за превенция.

Възможните нарушения и съответният размер на санкциите също ще бъдат обект на разглеждане по време на семинара.

В края на обучението участниците ще преминат специално подготвен тест на придобитите по време на обучението знания, резултатите ще бъдат обсъдени с лектора.

Забележка: Програмата на обучението покрива изискванията за първоначално обучение на служители. На успешно решилите теста за придобити по време на обучението знания ще бъде издаден сертификат, удостоверяващ това.

Всички участници в обучението ще получат сертификат за преминато обучение по темата.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ:

Адвокат Светлана Георгиева

Светлана Георгиева е съдружник в Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев”, София. В дружеството адв. Георгиева води работни групи по търговско, облигационно и вещно право, специализира в областта на мерките за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Преди присъединяването си към екипа на Адвокатско дружество “Георгиева и Джутев”, адвокат Георгиева основно работи в областта на процесуалното представителство в сферата на гражданското право и предоставянето на специализирано обслужване на корпоративни структури.

Адвокат Георгиева е член на Управителния съвет на Национално сдружение недвижими имоти.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

155 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни – няма да бъде начислено ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 21 юли 2019 г.