"ЗМИП – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти"

Обучителен център „Темида“, съвместно с Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, организира семинар на тема „ЗМИП – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти“, който ще се проведе на 08 октомври 2020 година в град София, Бизнес център „Доверие“.

В рамките на семинара детайлно ще бъдат разгледани Законът за мерките срещу изпирането на пари след имплементирането на 5-та Директива – последни промени в сила от 03.12.2019 г, Правилникът за прилагане на ЗМИП и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма.

Участниците ще получат отговор на въпросите кои са задължените лица, какви данни и документи подлежат на проверка и събиране, какви декларации следва да бъдат подавани и събирани, кои са видовете комплексна проверка на клиента и кога следва да бъде извършвана идентификация.

Подробно разяснена ще бъде и процедурата пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за деклариране на действителен собственик. Специално внимание ще бъде обърнато на оценката на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица.

Разяснения ще бъдат направени и по отношение на начините на съхранение на информация и защитата на информацията, като ще бъде обърнато и внимание на забраната за разкриване на информация от задължените лица.

Практически указания ще бъдат дадени както по отношение на докладването на съмнителни сделки и операции на компетентните органи, така и по отношение на изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.

Подробно разгледани ще бъдат и изисквания на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Разяснени ще бъдат и санкциите при неизпълнение на задълженията.

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 – Нотариуси

 – Правни консултанти

 – Частни съдебни изпълнители

 – Брокери на недвижими имоти

 – Търговци на едро

 – Възложители на обществени поръчки

 – ЮЛ с нестопанска цел

 – Банки и финансови институции

 – Застрахователни дружества

 – Лизингови дружества

 – Инвестиционни посредници и управляващи дружества

 – Пенсионноосигурителни дружества

 – Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

 

ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДАТ:

Адвокат Асен Апостолов

Адв. Апостолов работи и специализира в сферите на финансовото и банково право, FinTech услугите, правен режим на мерките срещу изпирането на пари и др.

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“ работата на адв. Апостолов е свързана преимуществено с консултирането на големи чуждестранни клиенти, опериращи в различни отрасли и сектори на българската икономика, включително изготвянето на становища, правни анализи и разработване на юридически стратегии за развитие на бизнеси в унисон с предизвикателствата на българското право.

Адв. Апостолов е един от водещите членове на специализираната работна група в „Пенков, Марков и партньори“, ангажирана с предоставянето на правни консултации в сферата на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Заедно с екипа на адвокатското дружество е работил по редица възлагания в сферата на превенцията срещу изпирането на пари, включително свързани с имплементация на изискванията на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), проверки, извършвани от контролни органи, изготвяне и проверка за съответствие с нормативната уредба на вътрешна документация на задължени по закона лица и др. Той е водещ член на екипа, предоставящ правно обслужване в сферата на мерките срещу изпирането на пари на една от най-големите международни платежни институции, опериращи в България при условията на правото на установяване, чието централно звено за контакт е „Пенков, Марков и партньори“.

Лектор е в организираните от кантората, включително съвместно с различни организации, обучения по темата, автор е и на статии в областта, част от които публикувани в чужди специализирани издания, изготвял е различни становища, относими към текстовете на ЗМИП и Правилника за прилагане на закона. Адв. Апостолов е участник в сформираните от Държавна агенция за национална сигурност фокус групи във връзка с изготвяната Национална оценка на риска по новия ЗМИП. Има съществен опит в процедурите по идентификация и регистрация на действителни собственици на учредени на територията на България юридически лица и правни образувания.

Той има значителна експертиза по отношение на правните регулации в България в сферата на FinTech услугите, в т.ч. проекти, базирани на блокчейн технологии, виртуални активи, финансови продукти, предоставяни от разстояние и др.

Адвокат Николай Войнов

Г-н Войнов има 15 години практически опит в юридическото консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти, публични субекти и публични предприятия в различни правни области като Правен режим на мерките срещу изпирането на пари, Енергетика, Обществени поръчки, ПЧП и Концесии, Инфраструктура, Транспорт, Екология, Сливания и Придобивания, Проектно Финансиране и др.

Публикации

Актуални промени на свободния пазар на електрическа енергия, Wirtschaftsblatt 2019

Електроенергийният пазар в България – преминаване от feed-in tariff модел към feed-in premium модел, Wirtschaftsblatt 2019

Стратегически документи и подзаконови актове за прилагането на новия Закон за концесиите, Wirtschaftsblatt 2018

Улесняване на процеса на заетост за висококвалифицирани граждани извън ЕС, Wirtschaftsblatt 2018

 

Такси за участие

При регистрация до 15 септември: 150 лв. за един участник и 125 лв. при регистрация на двама или повече участници

При регистрация след 15 септември: 175 лв. и 150 лв. при регистрация на двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за регистрация и заплащане на таксите за участие е до 01 октомври  2020 г.

 

ПРОГРАМА