"Новата правна уредба в областта на защитата на личните данни. Актуална практика на КЗЛД, насоки за приложението на GDPR"

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на  еднодневен специализиран семинар на тема „Новата правна уредба в областта на защитата на личните данни. Актуална практика на КЗЛД, насоки за приложението на GDPR“, който ще се проведе на 24-ти април 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на адрес ул. „Тинтява” 13 Б.

В рамките на обучението ще бъде подробно представено приложното поле на Общия регламент относно защитата на данните и промените в Закона за защита на личните данни от 2019 г., разяснени ще бъдат понятията „лични данни“, „специални категории лични данни“ „обработване“, „администратор“, „съвместни администратори“, „обработващ лични дани“, „трета страна“ и „получател“.

Разгледани ще бъдат практическите аспекти на принципите, свързани с обработване на лични данни, определянето на приложимото основание за обработване на „обикновени“ и специални категории лични данни. Специално внимание ще бъде обърнато на особените случаи на обработване на лични данни – обработване на лични данни в трудовия контекст; обработване на единен граждански номер и личен номер на чужденец; обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения; обработване, за което не се изисква идентифициране; обработване за целите на директния маркетинг; автоматиризано вземане на индивидуални решения и профилиране.

По време на обучението акцент ще бъде поставен както върху промените в националното законодателство– новостите в ЗИД ЗЗЛД в сила от 02.03.2019 г., така и върху новостите от Регламента. Представени ще бъдат и допълнителните национални правила за защита на личните данни, специфични за България – за първи път в ЗИД ЗЗЛД. Подробно разяснени ще бъдат и специалните правила за обработване на лични данни.

Разяснение ще бъде направено и по отношение на упражняване и ограничения в правата на субектите на данни, като подробно представени ще бъдат сроковете и процедурите. Специално внимание ще бъде обърнато на принудителните административни мерки, глобите и санкциите за нарушения на GDPR и ЗЗЛД. Подробно разгледана ще бъде и  актуалната практика на КЗЛД до момента– становища, препоръки, решения.

Представени ще бъдат и мерките за сигурност, касаещи обработването на лични данни. В тази връзка подробно разгледани ще бъдат вътрешните правила, техническите решения, идентификацията и удостоверяването, управлението на устройства за съхранение, контролът на достъпа до дани, контролът на комуникациите, записът на модификациите, контролът на трансфера на информация, системите и възстановяване на данни и сигурността на хранилищата и помещенията.

Лектори на семинара ще бъдат:

Д-р Невин Фети

Съветник по правни въпроси на Президента на Република България, магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията. Автор на множество статии, съавтор на книгата „Защита на личните данни“, ИК „Труд и право“, 2019 г.

Румяна Йорданова

Адвокат в АД „Пенков, Марков и партньори“, притежава сертификат за специалист в областта на поверителността и защитата на информация и лични данни – CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).

Лора Георгиева

Активен участник в екипа на „Пенков, Марков и партньори“, който работи по въпроси в сферата на защита на личните данни на лицата, сертифициран преподатавел  със значителен опит в областта.

      Мирослав Стефанов

Председател на Българската асоциация по киберсигурност и заместник-председател на Българската асоциация на сертифицираните етични хакери (БАСЕХ), управител на Клъстер „Информационна Сигурност“. Притежава повече от 20 години опит в ИТ Сектора и разработването на софтуерни продукти, както и в изграждането и защитата на корпоративни мрежи и превенция от атаки.

Такси за участие

195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, официален обяд и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 19 април 2019 г.