„Правен режим на мерките срещу изпирането на пари. Промени в ЗМИП. 5-та Директива"

Обучителен център „Темида“, съвместно с Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, организира семинар на тема „Правен режим на мерките срещу изпирането на пари. Промени в ЗМИП. 5-та Директива“, който ще се проведе на 29 октомври 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие“.

На семинaра ще бъдат подробно разглегани Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г. и изменения от месец май 2019г., новият законопроект за изменение на ЗМИП (внесен в НС на 03.07.2019 г.), имплементиращ изискванията на 5-та Директива,  Правилника за прилагане на ЗМИП и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Участниците ще получат отговор на въпросите кои са задължените лица, какви данни и документи подлежат на проверка и събиране, какви декларации следва да бъдат подавани и събирани и кога следва да бъде извършвана идентификация.

Подробно разяснена ще бъде и процедурата пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за деклариране на действителен собственик. Специално внимание ще бъде обърнато на  оценката на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица.

Разяснение ще бъдат направени и по отношение на начините на съхранение на информация и защитата на информацията, като ще бъде обърнато и внимание на забраната за разкриване на информация от задължените лица.

Практически указания ще бъдат дадени както по отношение на докладването на съмнителни сделки и операции на компетентните органи, така и по отношение на изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.

Подробно разгледани ще бъдат и  изисквания на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Разяснени ще бъдат и санкциите при неизпълнение на задълженията.

ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДАТ:

Асен Апостолов

Асен Апостолов е адвокат в АД „Пенков, Марков и партньори“, част от експертния екип на дружеството в областта на превенцията на изпирането на пари, корупцията. Г-н Апостолов работи също така в сферите на търговското и дружественото право, облигационните и търговски спорове и договори, финансовото и банковото право, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела. Има опит в сферата на изпълнителния процес, събирането на вземания и проучването на приложимите право и практика в различни правни отрасли. Участва в работата на екипа в областта на енергийното право и защитата на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Лора Георгиева

Активен участник в екипа на „Пенков, Марков и партньори“, част от експертния екип на дружеството в областта на превенцията на изпирането на пари, защита на личните данни на лицата, сертифициран преподатавел  със значителен опит в областта.

Такси за участие

175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 26 октомври  2019 г.

 

ПРОГРАМА