"Нов Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки"

Уважаеми дами и господа,

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да Ви покани на семинар на тема „Нов Закон за мерките срещу изпиране на пари. Практически насоки“, който ще се проведе на 21 май 2019 г. в град София, Бизнес сграда „Доверие“, намираща се на адрес: ул. „Тинтява“ 13Б.

Какво ще бъде разгледано по време на обучението?

1. Правна уредба на въпроса:

Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма; Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – в сила от 31.03.2018 г.; Правилник за прилагане на ЗМИП; Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

2. Кои са задължените лица?

35 категории задължени лица, сред които кредитни, платежни и финансови институции, лизингови предприятия, инвестиционни посредници, търговци на едро, юридически лица с нестопанска цел, адвокати, счетоводители, нотариуси, частни съдебни

изпълнители, посредници при сделки с недвижими имоти и др.

3. Изпиране на пари – що е то?

Понятие и същност; Хипотези.

4. Комплексна проверка на клиента:

Какви данни и документи подлежат на проверка и събиране? Какви декларации следва да бъдат подавани и събирани? Идентификация на клиенти физически и юридически лица; Проверка на идентификацията; Понятие и идентификация на действителния собственик на юридически лица, структурата на собственост и контрол на клиента; Изясняване на произхода на средствата.

4.1. Видове комплексна проверка на клиента:

Разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности); Опростена комплексна проверка.

4.2. Кога следва да бъде извършвана идентификация?

Установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка; Прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.

5. Задължение за деклариране на действителен собственик:

Процедура пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

6. Оценка на риска на задължения субект:

Задължително следва да бъде изготвена от задължените лица. Секторни риск анализи; Наднационална оценка на риска; Национална оценка на риска; Оценка на риска на ниво задължен субект; Рискови фактори, които следва да бъдат отчитани

7. Съхранение на информация. Защита на информацията. Забрана за разкриване на информация от задължените лица

8. Докладване на съмнителни сделки и операции на компетентните органи:

В кои случаи следва да бъде докладвано; На кои органи следва да бъде докладвано; В каква форма и в какъв срок следва да се изпращат докладите

9. Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари – специализирани служби, обучения:

Задължително съдържание (значително разширен обхват в сравнение със стария ЗМИП); В какъв срок следва да бъдат приети; Процедура по утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС

10. Изисквания на ЗМФТ. Ограничителни списъци.

11. Санкции:

Видове нарушения; Размер на санкциите.

ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДАТ:

Антон Станков 

Aнтон Станков е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, министър на правосъдието (2001 – 2005 г.), съдия и зам.-председател на СГС (2005-2007), бивш зам.-председател на

Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, бивш член на Управителния съвет на НЗОК, докторант с тема „Правни аспекти на борбата с тероризма“ в БСУ с научен ръководител проф. Момяна Гунева, член на International Law Association, London и Европейска комисия за демокрация чрез право към Съвета на Европа.

През 1988 г. Антон Станков придобива магистърска степен по право от от Софийски университет “Св. Климент Охридски”, по-късно специализира Европейско взаимодействие в областта на наказателното право в

National Magistrate School, Париж, Франция, Икономически престъпления в сферата на електронните разплащания, търговия и при използването на кредитни карти в

Съвета на Европа, Мадрид, Испания и Развитие и засилване на капацитета на българските органи за борба с корупцията в USAID, Италия. Участва в International Visitor Program of the United States Department of State ”Ministry of Justice Human Rights, Judicial, and Prison Reform” и в  Програма за управление на съдилища в САЩ.

Роман Стоянов

Роман Стоянов е съдружник в АД „Пенков, Марков и партньори“, част от експертния екип на дружеството в областта на превен – цията на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления. Разполага с дългогодишен практически опит в проучвания,изготвяне на правни документи и представителство на клиенти в различни области на стопанското право, като административно право, търговско и корпоративно право, фармацевтично право, митническо право, съдебно представителство и арбитраж, сливания и придобивания.

Асен Апостолов

Асен Апостолов е адвокат в АД „Пенков, Марков и партньори“, част от експертния екип на дружеството в областта на превен – цията на изпирането на пари, корупцията. Г-н Апостолов работи също така в сферите на търговското и дружественото право, облигационните и търговски спорове и договори, финансовото и банковото право, въпроси на гражданския процес и процесуалното представителство по граждански дела. Има опит в сферата на изпълнителния процес, събирането на вземания и проучването на приложимите право и практика в различни правни отрасли. Участва в работата на екипа в областта на енергийното право и защитата на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни)

Сумите се заплащат по банков път до “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 19 май 2019 г.