"Нов ЗМГО. Промени в изискванията за регистрация на марки и географски означения"

 

 

Обучителен център „Темида” организира семинар на тема „Новият Закон за марките и географските означения. Промени в изискванията за регистрация на марки и географски означения в резултат
от имплементирането на Директива (ЕС) 2015/2436 и привеждането на
националното законодателство в съответствие с Регламент 1151/2012 г.“
който ще се проведе на 10 декември 2019 година, град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на ул. Тинтява 13Б.

Проектът за нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) предлага най-мащабните промени в областта след въвеждането на т.нар. „опозиционна система“ през 2011 г. и транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 в националното законодателство.

На семинара ще бъдат подробно представени предстоящите изменения в
националната нормативна уредба с приемането на нов Закон за марките и
географските означения по отношение на изискванията за регистрация на
марки и географски означения, процедурите, сроковете и таксите
събирани от Патентното ведомство на РБ, производствата по опозиция,
отмяна и заличаване.

По време на обучението подробно ще бъде разяснено как тези изменения
ще се отразят по благоприятен начин на бизнеса у нас и с какви права
ще разполагат притежателите на търговски марки след влизането в сила
на новия закон.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Адв. Йордан Политов – Ръководител на „Отдел интелектуална собственост
и иновации“ в Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

Йордан Политов има дългогодишен практически опит, от който 12 години
като адвокат и 4 години като юрисконсулт в Патентното ведомство на РБ
(от 2006 г. до 2010 г.).

От 2011 година е асоцииран адвокат в
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ и предоставя правни
консултации по въпросите на интелектуалната собственост (търговски
марки, патенти за изобретения, авторско право) на водещи български и
чуждестранни предприятия.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

 150 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  08 декември 2019 г.

 

 П Р О Г Р А М А