ОНЛАЙН СЕМИНАР: Практическо прилагане на промените в ЗУТ от м. февруари 2021 (ДВ бр. 16 от 23.02.2021 г.)

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Актуални въпроси по практическото прилагане на промените в ЗУТ от м. февруари 2021 (ДВ бр. 16 от 23.02.2021 г.)“, който ще се проведе на 28 октомври 2021 година. 

В рамките на обучението детайлно ще бъдат разгледани следните теми: 

Преглед на административната и съдебната практика по прилагане на новите разпоредби от ЗУТ, свързани с допускане изработването и одобряване на общи и подробни устройствени планове и техни изменения.

Хипотези на допустимост и недопустимост на съдебния контрол върху актове за допускане изработването на устройствените планове и техните изменения; Правен интерес от оспорването и правила за определяне на кръга от заинтересовани лица;

Практически въпроси по изпълнението на влезли в сила съдебни актове, с които се отменят частично подробни устройствени планове;

Правни последици от обявяването на нищожност на актове за одобряване на устройствени планове и техни изменения.

Въпроси по прилагане на промените в ЗУТ, в областта на инвестиционното проектиране, разрешаване на строителството и въвеждане в експлоатация на готовите строежи.

Промяна на предназначението на обекти без изпълнение на СМР;

Практическо прилагане на новата ал.16 на чл.148 ЗУТ;

Презаверяване на издаденото разрешение за строеж –проблеми по прилагането на чл. 153 ЗУТ;

Промени в одобрените инвестиционни проекти след влизане в сила на разрешението за строеж (преработка по чл. 154 ЗУТ);

Специализиран административен контрол за законосъобразност на разрешенията за строеж по реда на чл.156 ЗУТ;

Практически проблеми при въвеждане в експлоатация на строежите, завършени след влизането в сила на промените в чл.178 ЗУТ.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Адвокат Валентина Бакалова

Адвокат Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента.

Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега.

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право“, София 2019 г.)

Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такси за участие

  120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 26 октомври 2021 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато

специализирано обучение на тема „Актуални въпроси по практическото прилагане на промените в ЗУТ от м. февруари 2021 (ДВ бр. 16 от 23.02.2021 г.“

ПРОГРАМА