ОНЛАЙН СЕМИНАР: Електронно правосъдие - законодателни промени и практически въпроси

 

Обучителен център „Темида” организира ОНЛАЙН семинар на тема „Електронно правосъдие – законодателни промени и практически въпроси „, който ще се проведе на 26 февруари 2021 година.

На семинара ще бъдат подробно разгледани съдържанието и същността на идеята за въвеждане на съвременните информационни технологии в правораздавателната дейност. Специално внимание ще бъде обърнато на нормативна уредба и ще бъде направен сравнителен анализ с практиката на други правни системи. Акцент ще бъде поставен върху електронния информационен портал и  програмите за разпределение на дела на случаен принцип, като инструменти за развитието на електронното правосъдие. 

Разгледани ще бъдат още редица практически въпроси, свързани с връчването на съобщения чрез електронни комуникационни средства – връчване на съдебни книжа чрез електронните средства, извършване на процесуални действия чрез електронни комуникационни средства (видеоконференция и идентификация на страните и участващите в процеса лица).

Особено внимание ще бъде обърнато и на практическите въпроси и функционалностите на Единен портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/ и Единна информационна система на съдилищата /ЕИСС/. 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Съдия Стефан Кюркчиев –  Заместник-председател на СГС, ръководител на “Гражданско отделение – първоинстанционни състави”

Стефан Кюркчиев е завършил специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999г. През периода от 2000г. до 2002г. работи в областта на застрахователното и банково право. След конкурс през 2002г. встъпва като младши съдия в Софийски градски съд. От 2004г. е съдия в Софийски районен съд, а през 2006г. е избран от ВСС за заместник председател на Софийски районен съд, заемайки длъжността до 2010г. През периода от 2010г. до момента е съдия в гражданско отделение на Софийски градски съд. Автор на научни публикации в областта на материалното и процесуалното право – монография „Заповедното производство“ изд. „Сиела“, Сборник „Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар и анализ на съдебната практика“ изд. „Труд и право“ /в съавторство/, „Неизпълнение на договора“изд. „Труд и право“ /в съавторство/. Лектор на множество семинари в областта на материалното гражданско право и гражданския процес.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас email, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 24 февруари 2021 г.

 

ПРОГРАМА