ОНЛАЙН СЕМИНАР: Електронно правосъдие – законодателни промени и практически въпроси

Обучителен център „Темида” организира ОНЛАЙН семинар на тема „Електронно правосъдие – законодателни промени и практически въпроси „, който ще се проведе на 26 февруари 2021 година.

На семинара ще бъдат подробно разгледани съдържанието и същността на идеята за въвеждане на съвременните информационни технологии в правораздавателната дейност. Специално внимание ще бъде обърнато на нормативна уредба и ще бъде направен сравнителен анализ с практиката на други правни системи. Акцент ще бъде поставен върху електронния информационен портал и  програмите за разпределение на дела на случаен принцип, като инструменти за развитието на електронното правосъдие. 

Разгледани ще бъдат още редица практически въпроси, свързани с връчването на съобщения чрез електронни комуникационни средства – връчване на съдебни книжа чрез електронните средства, извършване на процесуални действия чрез електронни комуникационни средства (видеоконференция и идентификация на страните и участващите в процеса лица).

Особено внимание ще бъде обърнато и на практическите въпроси и функционалностите на Единен портал за електронно правосъдие /ЕПЕП/ и Единна информационна система на съдилищата /ЕИСС/. 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА: 

Съдия Стефан Кюркчиев –  Заместник-председател на СГС, ръководител на “Гражданско отделение – първоинстанционни състави”

Стефан Кюркчиев е завършил специалност „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1999г. През периода от 2000г. до 2002г. работи в областта на застрахователното и банково право. След конкурс през 2002г. встъпва като младши съдия в Софийски градски съд. От 2004г. е съдия в Софийски районен съд, а през 2006г. е избран от ВСС за заместник председател на Софийски районен съд, заемайки длъжността до 2010г. През периода от 2010г. до момента е съдия в гражданско отделение на Софийски градски съд. Автор на научни публикации в областта на материалното и процесуалното право – монография „Заповедното производство“ изд. „Сиела“, Сборник „Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар и анализ на съдебната практика“ изд. „Труд и право“ /в съавторство/, „Неизпълнение на договора“изд. „Труд и право“ /в съавторство/. Лектор на множество семинари в областта на материалното гражданско право и гражданския процес.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас email.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.