ОНЛАЙН СЕМИНАР: "ЗМИП – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти"

Обучителен център „Темида“, съвместно с Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, организира ОНЛАЙН семинар на тема „ЗМИП – Национална оценка на риска, изготвяне на вътрешни правила и практически аспекти“, който ще се проведе на 15 декември 2020 година.

 В рамките на семинара детайлно ще бъдат разгледани Законът за мерките срещу изпирането на пари, включително и последните промени.  Правилникът за прилагане на ЗМИП и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма.

Участниците ще получат отговор на въпросите кои са задължените лица, както и какви са очакваните предстоящи промени в тази връзка.

Подорбно разяснено ще бъде какви данни и документи подлежат на проверка и събиране, какви декларации следва да бъдат подавани и събирани, кои са видовете комплексна проверка на клиента и кога следва да бъде извършвана идентификация.

Подробно разяснена ще бъде и процедурата пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за деклариране на действителен собственик. Специално внимание ще бъде обърнато на оценката на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица.

Разяснения ще бъдат направени и по отношение на начините на съхранение на информация и защитата на информацията, като ще бъде обърнато и внимание на забраната за разкриване на информация от задължените лица.

Практически указания ще бъдат дадени както по отношение на докладването на съмнителни сделки и операции на компетентните органи, така и по отношение на изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.

Подробно разгледани ще бъдат и изисквания на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Разяснени ще бъдат и санкциите при неизпълнение на задълженията.

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 – Нотариуси

 – Правни консултанти

 – Частни съдебни изпълнители

 – Брокери на недвижими имоти

 – Търговци на едро

 – Възложители на обществени поръчки

 – ЮЛ с нестопанска цел

 – Банки и финансови институции

 – Застрахователни дружества

 – Лизингови дружества

 – Инвестиционни посредници и управляващи дружества

 – Пенсионноосигурителни дружества

 – Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

 

ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДАТ:

Адвокат Асен Апостолов

Адв. Апостолов работи и специализира в сферите на финансовото и банково право, FinTech услугите, правен режим на мерките срещу изпирането на пари и др.

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“ работата на адв. Апостолов е свързана преимуществено с консултирането на големи чуждестранни клиенти, опериращи в различни отрасли и сектори на българската икономика, включително изготвянето на становища, правни анализи и разработване на юридически стратегии за развитие на бизнеси в унисон с предизвикателствата на българското право.

Адв. Апостолов е един от водещите членове на специализираната работна група в „Пенков, Марков и партньори“, ангажирана с предоставянето на правни консултации в сферата на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Заедно с екипа на адвокатското дружество е работил по редица възлагания в сферата на превенцията срещу изпирането на пари, включително свързани с имплементация на изискванията на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), проверки, извършвани от контролни органи, изготвяне и проверка за съответствие с нормативната уредба на вътрешна документация на задължени по закона лица и др. Той е водещ член на екипа, предоставящ правно обслужване в сферата на мерките срещу изпирането на пари на една от най-големите международни платежни институции, опериращи в България при условията на правото на установяване, чието централно звено за контакт е „Пенков, Марков и партньори“.

Лектор е в организираните от кантората, включително съвместно с различни организации, обучения по темата, автор е и на статии в областта, част от които публикувани в чужди специализирани издания, изготвял е различни становища, относими към текстовете на ЗМИП и Правилника за прилагане на закона. Адв. Апостолов е участник в сформираните от Държавна агенция за национална сигурност фокус групи във връзка с изготвяната Национална оценка на риска по новия ЗМИП. Има съществен опит в процедурите по идентификация и регистрация на действителни собственици на учредени на територията на България юридически лица и правни образувания.

Той има значителна експертиза по отношение на правните регулации в България в сферата на FinTech услугите, в т.ч. проекти, базирани на блокчейн технологии, виртуални активи, финансови продукти, предоставяни от разстояние и др.

Адвокат Николай Войнов

Г-н Войнов има 15 години практически опит в юридическото консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти, публични субекти и публични предприятия в различни правни области като Правен режим на мерките срещу изпирането на пари, Енергетика, Обществени поръчки, ПЧП и Концесии, Инфраструктура, Транспорт, Екология, Сливания и Придобивания, Проектно Финансиране и др.

Публикации

Актуални промени на свободния пазар на електрическа енергия, Wirtschaftsblatt 2019

Електроенергийният пазар в България – преминаване от feed-in tariff модел към feed-in premium модел, Wirtschaftsblatt 2019

Стратегически документи и подзаконови актове за прилагането на новия Закон за концесиите, Wirtschaftsblatt 2018

Улесняване на процеса на заетост за висококвалифицирани граждани извън ЕС, Wirtschaftsblatt 2018

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 110 лв. за един участник и 90 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 13 декември 2020 г.

 

ПРОГРАМА