ОНЛАЙН СЕМИНАР: Последни изменения в ЗАНН – в сила от 23.12.2021 г.

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Последни изменения в Закона за административните нарушения и наказания в сила от 23.12.2021 г.„, който ще се проведе на 14 декември 2021 година. 

 

В рамките на обучението ще бъдат направени анализ и обсъждане на мащабните изменения на ЗАНН. Детайлно ще бъдат разгледани следните теми:

Промени в системата на административните наказания.

Определяне на административните наказания – изменения. Регламентация на съдържанието на предупреждението за установено маловажно нарушение. Дефиниция на маловажен случай.

Образуване на административнонаказателното производство и административнонаказващи органи – изменения.

Прекратяване на административнонаказателното производство от наказващия орган. Промените в чл. 57 ЗАНН.

Налагане на административно наказание безвъзмезден труд в полза на обществото.

Споразумение между административнонаказващия орган и нарушителя.

Промените в нормите, регламентиращи обжалването на наказателните постановления, решения, предупрежденията, резолюциите и електронните фишове. Съдебно производство. Правомощия на съда.

Възобновяване на административнонаказателните производства – изменения.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Ива Кечева –  съдия в Административен съд София – град

Съдия Кечева притежава над 10-годишен стаж само в магистратурата. От 2007 година е съдия в Административен съд София – град, а през 2017 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, я назначава на длъжност „заместник-председател на Административен съд – София-град”. След депозирана от нея молба през 2020 година за освобождаването й от длъжността заместник-председател на съда, съдия Кечева е преназначена на заеманата преди това длъжност „съдия“ в същия съд, считано от датата на вземане на решението.

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такси за участие

140 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 10 декември 2021 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато

специализирано обучение на тема „Последни изменения в Закона за административните нарушения и наказания в сила от 23.12.2021 г.“

ПРОГРАМА