ОНЛАЙН СЕМИНАР: ООД и АД в практиката на ВКС

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „ООД и АД в практиката на ВКС

 който ще се проведе на 23 ноември 2022 година. 

В рамките на обучението детайлно разгледани ще бъдат следните въпроси:

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ООД/

Придобиване и изгубване на членство

Договор за прехвърляне на дружествен дял в ООД

Наследяване на дружествен дял в ООД

Изключване на съдружник от ООД

Право на съдружника за едностранно прекратяване на членството му в ООД

Вземане на съдружника в ООД за стойността на дружествения му дял при прекратяване на членството му

Членствени права и задължения на съдружника в ООД.

Право на част от чистата печалба

Допълнителни парични вноски

Съпритежание на дружествен дял

Общо събрание на съдружниците в ООД

Свикване – съдържание, срок и начин за връчване на поканата

Провеждане – кворум и мнозинство

Неприсъствено решение

Компетентност

Управител на ООД

Договор за възлагане на управлението

Представителна власт и ограничения

Отговорност за вреди, причинени на ООД

Забрана за конкурентна дейност

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /АД/

Акция

Видове акции

Временно удостоверение

Джиро

Договор за прехвърляне на акции

Наследяване и делба. Съпритежание на акции

Книга на акционерите

Общо събрание на акционерите в АД

Свикване – съдържание и обявяване или връчване на поканата, право на сведения

Провеждане – право на участие, място на провеждане, представителство на акционери, кворум, мнозинство, протокол и списък на акционерите

Компетентност

Съвети на АД

Договор за възлагане на управление/контрол

Решения на съветите

Представителна власт и ограничения

Конкурентна дейност

Отговорност за вреди, причинени на АД

Прекратяване на АД

Договаряне сам със себе си при органното представителство на ООД и АД

ИСКОВЕ

Иск за защита на членството

характер и предмет на иска

страни

правен интерес

основания

Иск за отмяна на решенията на общото събрание на ООД и АД

характер на иска и срок за предявяванелегитимация на страните

кои решения могат да се атакуват

основания

 последици на съдебното решение

съотношение с иска по чл. 71 ТЗ

Иска за установяване на нищожност на решения

основания за нищожност

защита срещу нищожно решение

липсващо (невзето) решение

нищожност по чл. 75 ТЗ

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Доц. д-р Николай Колев

Доц. д-р Николай Колев през 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН, където през 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“. През 2017 г. се хабилитира като доцент с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е доцент в Нов български университет, където води курсове по търговско право, вещно право, банково право, застрахователно право. Работи и като доцент в Института за държавата и правото при БАН, където е Председател на Научния съвет. Публикувал е три монографии и над 80 статии и студии в български и чужди правни издания. От 2005 г. работи като адвокат в София. От 2021 г. е съдружник в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“. Адвокатската му практика е съсредоточена върху консултации в областта на търговските дружества и търговските сделки.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Таксa за участие

При регистрация до 04 ноември: 125 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 04 ноември: 145 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 20 ноември 2022 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато

специализирано обучение на тема „ООД и АД в практиката на ВКС“

 

ПРОГРАМА