ОНЛАЙН СЕМИНАР: Подаване на декларации по ЗПКОНПИ

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Aктуални моменти на приложението на режима на декларации и конфликт на интереси по ЗПКОНПИ „, който ще се проведе на 26 януари 2022 година. 

 

В рамките на обучението ще бъдат направени анализ и обсъждане на актуални моменти на приложението на режима на декларации и конфликт на интереси по ЗПКОНПИ и по-конкретно:

Задължени лица по ЗПКОНПИ.

Подаване, регистриране и публикация на декларациите по ЗПКОНПИ. Видове декларации. Разлики между встъпителната и годишна декларация за 2021 г. за имущество и интереси. Съдържание и ред за подаване на годишната и встъпителна декларация от лица заемащи висша публична длъжност и лица по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ.

Процедура по проверка на декларациите по ЗПКОНПИ.

Понятие за конфликт на интереси, частен интерес, свързани лица и облага по смисъла на ЗПКОНПИ.

Актуални моменти в административната и съдебна практика по приложение на съставите за конфликт на интереси при гласуване, подготовка, обсъждане и издаване на акт, сключване на договор, извършване на други дейности и разходване на финансови средства и разпореждане с имущество в частен интерес.

Забрани след освобождаване от публична длъжност.

Процедура за установяване и наказване на конфликт на интереси.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Адвокат Николай Николов – бивш председател на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/

Николай Николов е магистър по право  и доктор по право при Юридическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски“.  Работил е като юрисконсулт на община, адвокат,  член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (2005-2010г.),  член и и.д. председател  на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2011-2018г.). Адвокат при Софийска Адвокатска колегия.

Член на работната група при Министерство на правосъдието по изготвяне на проекта на ЗПКОНПИ. Автор на 5 монографии, в това число първата в страната по темата конфликт на интереси (2010г.) и над 45 научни статии и студии в България и чужбина по проблеми на гражданската конфискация, несъвместимостта, конфликта на интереси, противодействие на корупцията и административното право и процес.

Лектор на десетки семинари в материята на конфликтга на интереси и ЗПКОНПИ. Докладчик на международни конференции по темите – конфликт на интереси при усвояване на еврофондове (2017г.) и гражданска конфискация (2018г.).

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такси за участие

До 20 януари – 120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

След 20 януари – 140 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 23 януари 2022 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато

специализирано обучение 

ПРОГРАМА