ОНЛАЙН СЕМИНАР: Подаване на декларации по ЗПКОНПИ

По време на семинара, който ще се проведе на 26 aприл 2021 годинаще бъде подробно разгледан правният режим на несъвместимостта и декларациите по ЗПКОНПИ, редът  за попълване, подаване и проверка на годишната декларация за имущество и интереси по ЗПКОНПИ.   

Представени ще бъдат предметът и целите на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/. Разяснен ще бъде както кръгът от задължени лица по режима на ЗПКОНПИ, така и компетентните органи. Специално внимание ще бъде обърнато и на задълженията по ЗПКОНПИ на органите по назначаване, Общинските съвети и постоянни комисии към Общинските съвети.

Акцент ще бъде поставен върху същността и легалното определение на несъвместимостта, ще бъде направено и сравнение с конфликта на интереси. Подробно разяснена ще бъде още както процедурата по деклариране, така и производството за установяване на несъвместимост и и проверка на декларации за несъвместимост  на лица, заемащи длъжности по чл.6, ал.1 и §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ.

Детайлно разгледани ще бъдат и общият режим на подаване, регистриране и публикация на декларациите по ЗПКОНПИ, видовете декларации, разликите между встъпителната и годишна декларация за имущество и интереси и съдържанието и редът за подаване на годишната и встъпителна декларация от лица заемащи висша публична длъжност и лица по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ.

Процедурата по проверка на декларациите по чл. 35, ал.1, т. 1-4 съгласно ЗПКОНПИ и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси /НОРИПДУКИ, в сила от 5.10.2018г./ също ще бъдат подробно разгледани.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Адвокат Николай Николов – бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Николай Николов е магистър по право  и доктор по право при Юридическия факултет на СУ“Свети Климент Охридски“.  Работил е като юрисконсулт на община, адвокат,  член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (2005-2010г.),  член и и.д. председател  на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2011-2018г.). Адвокат при Софийска Адвокатска колегия.

Член на работната група при Министерство на правосъдието по изготвяне на проекта на ЗПКОНПИ. Автор на 5 монографии, в това число първата в страната по темата конфликт на интереси (2010г.) и над 45 научни статии и студии в България и чужбина по проблеми на гражданската конфискация, несъвместимостта, конфликта на интереси, противодействие на корупцията и административното право и процес.

Лектор на десетки семинари в материята на конфликтга на интереси и ЗПКОНПИ. Докладчик на международни конференции по темите – конфликт на интереси при усвояване на еврофондове (2017г.) и гражданска конфискация (2018г.).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Онлайн обучението ще се проведе през платформата Zoom.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, един ден преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници;

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  24 април 2021 г.

ПРОГРАМА