ОНЛАЙН СЕМИНАР: Верификация и одит на европейски проекти през новия програмен период 2021-2027

 

Обучителен център „Темида“ организира ОНЛАЙН семинар на тема „Верификация и одит на европейски проекти през новия програмен период 2021-2027“ , който ще се проведе на 22 юни 2021 година.

 Програмата на семинара включва:

Извършване на проверки от Управляващите органи през новия програмен период 2021-2027:

Основни промени и нови елементи в регламентите на ЕК за програмния период 2021-2027;

Контрол на средствата от Фонда за възстановяване и устойчивост за преодоляване на негативните икономически и социални последици от COVID 19 – изисквания на ЕК и потенциални рискове;

Указания и насоки на ЕК за извършване на управленските верификации от УО и изграждане на ефективни системи за превенция и установяване на нередности и измами;

Наистина ли трябва да тестваме всички разходи?;

Как да постигнем ефективност и да намалим цената на контрола?;

Трябва ли УО да проверява всички проекти?;

Разработване на методология от Управляващите органи за извършване на проверки на искания за плащане и проекти на базата на оценка на риска;

Въпроси и дискусия.

Одит на европейски проекти през новия програмен период 2021-2027

Указания и изисквания на ЕК;

Извършване на фактически проверки;

Формулиране на констатации и препоръки;

Изготвяне на одитен доклад;

Най-често срещани нарушения и грешки при изпълнението на проектите;

Как да открием индикатори за измама?;

Как да определим финансовото въздействие на установените пропуски?;

Практики на Европейската комисия и различни държави-членки за определяне на финансовите корекции;

Въпроси и дискусия.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ:

Радослав Недялков

Г-н Недялков е главен одитор в Изпълнителна агенция одит на средствата от ЕС (Одитен орган по оперативните програми и транс-граничните програми, финансирани от ЕС и програми финансирани от други външни донори) с над 17 годишен професионален опит в областта на одита на проекти, финансирани от европейските фондове и програми. Той е също така и лектор в семинари, организирани от Европейския институт за публична администрация (EIPA), Европейската академия за структурни и инвестиционни фондове (ESIFA) и Института на вътрешните одитори по теми, свързани с вътрешен и външен одит, одит на изпълнението, обществени поръчки, нередности и измами и финансови корекции.

Радослав Недялков участва и в експертни мисии на Инструмента за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия  (TAIEX) по различни теми, свързани с оценка на фискалното въздействие, конфликт на интереси, обществени поръчки, управление на риска и риск базиран одит, вътрешен одит, международни счетоводни стандарти в публичния сектор, методи за финансов анализ, нередности и измами.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Един ден преди датата на уебинара ще получите линк на посочения от Вас е-мейл. 

Обученията се осъществяват чрез платформата ZOOM.

За участие в уебинара ще са ви необходими  настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 20 юни 2021 г.

 

ПРОГРАМА