ОНЛАЙН СЕМИНАР: Търговският регистър в практиката на ВКС

 

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Търговският регистър в практиката на ВКС

 който ще се проведе на 14 декември 2022 година. 

 

В рамките на обучението детайлно разгледани ще бъдат следните въпроси:

 

Обща характеристика (1)

 

1. Охранително, едностранно, безспорно, производство; актовете нямат сила на пресъдено нещо

 

2. Обхват на регистърната проверка

2.1. първо разбиране: формална проверка

  2.2. второ рабиране: проверка по същество

  2.3. изводи

 

3. Спиране на регистърното производство

 

Обща характеристика (2)

 

1. Действие на вписването – чл. 7 ЗТРРЮЛНЦ, но и чл. 140, ал. 3 и 4 ТЗ и чл. 231, ал. 3 и 4 ТЗ, както и чл. 141, ал. 6 ТЗ и чл. 235, ал. 5 ТЗ

2. Действие на заличаването

3. Служебна проверка в търговския регистър

4. Публичност на търговския регистър

5. Отказ и обжалване на отказа

 

Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването и на несъществуване на вписано обстоятелство

1. Подсъдност

2. Ищец и правен интерес; съотношение с иска по чл. 71 ТЗ

3. Ответник

4. Основания

  4.1. нищожност на вписването

  4.2. недопустимост на вписването

  4.3. неистинност на вписването

 

5. Последици и действие на съдебното решение; вписванията и заличаванията в ТРРЮЛНЦ; съотношение с иска по чл. 74 ТЗ

 

Хипотези (1)

1. Хипотеза 1: Прехвърляне на търговско предприятие

2. Хипотеза 2: Непарична вноска

3. Хипотеза 3: Договор за прехвърляне на дялове в ООД

4. Хипотеза 4: Изклюване на съдружник от ООД

 

Хипотези (2)

5. Хипотеза 5: Управител на ООД

  – материална представителна власт (вътрешни и външни   отношения)

  –  процесуална представителна власт (пример с отказа от иск)

6. Хипотеза 6: Съвети на АД

7. Хипотеза 7: Ликвидация на търговски дружества (заличаване на заличаването)

8. Хипотеза 8: Отговорност за вреди от незаконосъобразна регистърна дейност

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Доц. д-р Николай Колев

Доц. д-р Николай Колев през 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН, където през 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“. През 2017 г. се хабилитира като доцент с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е доцент в Нов български университет, където води курсове по търговско право, вещно право, банково право, застрахователно право. Работи и като доцент в Института за държавата и правото при БАН, където е Председател на Научния съвет. Публикувал е три монографии и над 80 статии и студии в български и чужди правни издания. От 2005 г. работи като адвокат в София. От 2021 г. е съдружник в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“. Адвокатската му практика е съсредоточена върху консултации в областта на търговските дружества и търговските сделки.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Таксa за участие

145 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 10 декември 2022 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминато

специализирано обучение на тема „Търговският регистър в практиката на ВКС“

 

ПРОГРАМА