ОНЛАЙН СЕМИНАР: Практическо приложение на Регламент (ЕС) 2016/679. Задължения на администраторите и обработващите лични данни

 

Уважаеми дами и господа,

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да Ви покани на ОНЛАЙН семинар на тема “ Практическо приложение на Регламент (ЕС) 2016/679. Задължения на администраторите и обработващите лични данни“, който ще се проведе на 19 февруари 2021 г.

В рамките на обучението подробно ще бъдaт разгледани основополагащи въпроси в прилагането на защитата на личните данниопределяне дали се обработват лични данни, структуриране на регистри с лични данни, определяне на приложимата правна уредба при обработване на лични данни, определяне на правните качества на участниците в дейностите по обработване на лични данни.

В рамките на семинара специално внимание ще бъде обърнато на както на доказване прилагането на принципите, свързани с обработване на лични данни, така и на определяне на приложимото правно основание при обработване на лични данни – критерии и последици.

Специални насоки ще бъдат дадени по отношение на организацията на изпълнението на задълженията на администраторите и обработващите лични данни обхващат се задълженията на администраторите и обработващите лични данни във връзка с гарантирането на правата на субекта на данни и по чл. 8, 11, 25-39 от Регламент (ЕС) 2016/679.

По време на практическата част на обучението ще бъдат дадени конкретни насоки за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и ще бъдат разгледани редица казуси от практиката, като в края на семинара ще има време за дискусия с участниците и поставяне и разрешаване на казуси от тяхната практика.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДE:

Д-р Невин Фети

Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по (защита на информацията. Автор на множество статии, съавтор на книгата „Защита на личните данни“, ИК „Труд и право“, 2019 г., съветник на президента на Р България по правните въпроси.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(посочените цени са без ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 15 февруари 2021 г.

ПРОГРАМА