Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Oбучителен център „Темида” организира специализиран курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, който ще се проведе на 6, 7 и 8 ноември 2019 г. в град София, Бизнес център „Доверие“.

Курсът е с продължителност 18 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.

Целта на курса е задълбочено и целенасочено обучение по прилагането на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), приложим пряко във всички държави членки на ЕС, считано от 28.05.2018 г.

В рамките на първия обучителен ден подробно разгледана ще бъде правната уредба на защитата на личните данни – основни положения на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, новия Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Пред участниците ще бъдат разяснени и практическите аспекти, свързани с обработване на лични данни, като акцент ще бъде поставен върху  особените случаи на обработване на лични данни – обработване на лични данни в трудовия контекст, обработване на единен граждански номер и личен номер на чужденец, обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения, обработване, за което не се изисква идентифициране. По време на първия обучителен ден ще бъдат разяснени и статутът и задачите на длъжностното лице по защита на данните, като ще бъде направен подробен анализ на случаите на задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните и изисквания към длъжностното лице по защита на данните.

В рамките на втория обучителен ден ще бъдат подробно разгледани задълженията на администратора и обработващия и предоставянето на информация и съвети по тях от длъжностното лице по защита на данните. На курсистите ще бъдат дадени практически съвети  по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните. Разгледани ще бъдат и функциите на длъжностното лице по защита на данните при извършване на предварителна консултация с надзорния орган. Представени ще бъдат и различните способи за отчетност.

В рамките на третия обучителен ден ще бъдат разяснени приложимото правно основание за обработване на лични данни, изискванията към съгласието, когато то е приложимото основание за обработване на личните данни,  извършването на тест за баланса между законните интереси на администратора или на трета страна и интересите или основните права на субекта на данни, определянето на съвместимост между първоначалните и последващите цели за обработването на личните данни, определянето на срок за съхранение на личните данни и гарантирането на точността на обработваните лични данни.

В края на обучението подробно ще бъде обяснено какви действия следва да се предприемат при нарушения на сигурността на личните данни, как да бъде установено  естеството на нарушението и как да бъде направена оценка на риска от нарушението.  Разяснено ще бъде и какви мерки следва да бъдат предприемани  за ограничаване на неблагоприятните последици, как и кога следва да уведомяваме надзорния орган.

Лектор на курса ще бъде д-р Невин Фети

Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.

Такси за участие

 650 лв. за един участник и 600 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, официални обяди и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 01 ноември  2019 г.

 

ПРОГРАМА