"Последни промени в Гражданския процесуален кодекс"

 

 

Обучителен център „Темида” организира семинар на тема „Последни промени в Гражданския процесуален кодекс”, който ще се проведе на 17 февруари 2020 година, град София, Бизнес Център „Довериe“, ул. Тинтява №33.

На семинара ще бъдат подробно разгледани последните промени в Гражданския процесуален кодекс, обнародвани в бр. 100 на Държавен вестник от 20 декември 2019 г.

Подробно представени ще бъдат указанията  на Европейската комисия от 24 януари 2019 г. по отношение уредбата на заповедното производство в България във връзка с неравноправните клаузи, срока за възражението по чл. 414 и проблемите във връзка със спирането на изпълнителното производство. В тази връзка разгледани ще бъдат някои особености на българското заповедно производство, довели до тези препоръки.

Акцент ще бъде поставен и върху измененията, включените в ЗИДГПК, които не са дадени в тези препоръки.

В рамките на семинара обстойно разгледани ще бъдат:

  1. Измененията на чл. 113 и чл. 411, ал. 1 във връзка с подсъдността и във връзка с реда на разглеждане на исковите дела.

2. Измененията  относно срока за възражението по чл. 414 и възможността за доброволно изпълнение. Допълнението на чл. 412, т.8 ГПК.

3. Новата чл. 410, ал. 3 и измененията на чл. 417, т. 2 ГПК.

4. Измененията, свързани с въвеждане на служебно задължение на съда да следи за наличие на неравностойна клауза в договор срещу потребител- чл. 411; чл. 7, ал. 3 , чл. 419 и поредността на приемане на тези изменения. Срокът, в който заповедният съд трябва да разгледа заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Изискването на чл. 419 за подаване на жалбата срещу разпореждането за незабавно изпълнение и възражението. Срокът за обжалване.

5. Спирането на изпълнителното производство на осн. чл. 420. Запазени и променени елементи.

6. Изменението на чл. 415, ал. 1, т. 2 във вр.и с чл. 47, ал. 5

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Проф. д-р Валентина Попова

Проф. д-р Валентина Попова е адвокат с дългогодишен опит, практикуващ в областта на гражданското право и процес, търговското право, правото на Европейския съюз (в материята на европейския граждански процес, признаването и изпълнението на съдебните решения и другите актове, постановени в други държави членки, обезпечението на иска по дела, висящи в други държави членки, в т.ч. и арбитражни), банково дело, несъстоятелност.

Професор е по Граждански процес в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – гр. София, където е преподавател от 1986 г.

Член на Съюза на юристите в България и на Съюза на учените в България, адвокат, арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация.

Експерт от 1994 г. и до момента по законопроекти и научно- практически изследвания по проблемите на гражданския процес, търговската несъстоятелност, изпълнителното производство, търговското правосъдие и пр.  

Завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (1981 г.) и специализации от Женевски университет, Университета в Саарланд, Университета в Кьолн, Академията по европейско право в Триир, Университета в Хайделберг. През периода 1982 г. – 1985 г. е младши съдия в Окръжен съд – Благоевград.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

  175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до  15 февруари 2020 г.

ПРОГРАМА