„Последни промени в ЗМИП в сила от 03 декември 2019 г. Актуална практика"

Обучителен център „Темида“, съвместно с Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, организира семинар на тема „Последни промени в ЗМИП от 03 декември 2019 г. Актуална практика“, който ще се проведе на 28 януари 2020 година в град София, Бизнес център „Доверие“.

В рамките на семинара детайлно ще бъдат разгледани Законът за мерките срещу изпирането на пари след имплементирането на 5-та Директива – последни промени в сила от 03.12.2019 г, Правилникът за прилагане на ЗМИП и Законът за мерките срещу финансирането на тероризма.

В бр.94/29.11.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

В текста на нормативния акт се правят промени, транспониращи в националното законодателство европейски регулации за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ( Директива (ЕС) 2018/843, която съдържа нови изисквания, срокът за въвеждане на които е 10 януари 2020 г.). Разширен е обхватът на задължените лица (добавени в чл.4 на ЗМИП), въвежда се и забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име.

Участниците ще получат отговор на въпросите кои са задължените лица, какви данни и документи подлежат на проверка и събиране, какви декларации следва да бъдат подавани и събирани и кога следва да бъде извършвана идентификация.

Подробно разяснена ще бъде и процедурата пред Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за деклариране на действителен собственик. Специално внимание ще бъде обърнато на оценката на риска на задължения субект – задължително следва да бъде изготвена от задължените лица.

Разяснения ще бъдат направени и по отношение на начините на съхранение на информация и защитата на информацията, като ще бъде обърнато и внимание на забраната за разкриване на информация от задължените лица.

Практически указания ще бъдат дадени както по отношение на докладването на съмнителни сделки и операции на компетентните органи, така и по отношение на изготвянето на вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари.

Подробно разгледани ще бъдат и изисквания на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Разяснени ще бъдат и санкциите при неизпълнение на задълженията.

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

 – Нотариуси

 – Правни консултанти

 – Частни съдебни изпълнители

 – Брокери на недвижими имоти

 – Търговци на едро

 – Възложители на обществени поръчки

 – ЮЛ с нестопанска цел

 – Банки и финансови институции

 – Застрахователни дружества

 – Лизингови дружества

 – Инвестиционни посредници и управляващи дружества

 – Пенсионноосигурителни дружества

 – Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

 

ЛЕКТОРИ НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДАТ:

Асен Апостолов

Адв. Апостолов работи и специализира в сферите на финансовото и банково право, FinTech услугите, правен режим на мерките срещу изпирането на пари и др.

Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“ работата на адв. Апостолов е свързана преимуществено с консултирането на големи чуждестранни клиенти, опериращи в различни отрасли и сектори на българската икономика, включително изготвянето на становища, правни анализи и разработване на юридически стратегии за развитие на бизнеси в унисон с предизвикателствата на българското право.

Адв. Апостолов е един от водещите членове на специализираната работна група в „Пенков, Марков и партньори“, ангажирана с предоставянето на правни консултации в сферата на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Заедно с екипа на адвокатското дружество е работил по редица възлагания в сферата на превенцията срещу изпирането на пари, включително свързани с имплементация на изискванията на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), проверки, извършвани от контролни органи, изготвяне и проверка за съответствие с нормативната уредба на вътрешна документация на задължени по закона лица и др. Той е водещ член на екипа, предоставящ правно обслужване в сферата на мерките срещу изпирането на пари на една от най-големите международни платежни институции, опериращи в България при условията на правото на установяване, чието централно звено за контакт е „Пенков, Марков и партньори“.

Лектор е в организираните от кантората, включително съвместно с различни организации, обучения по темата, автор е и на статии в областта, част от които публикувани в чужди специализирани издания, изготвял е различни становища, относими към текстовете на ЗМИП и Правилника за прилагане на закона. Адв. Апостолов е участник в сформираните от Държавна агенция за национална сигурност фокус групи във връзка с изготвяната Национална оценка на риска по новия ЗМИП. Има съществен опит в процедурите по идентификация и регистрация на действителни собственици на учредени на територията на България юридически лица и правни образувания.

Той има значителна експертиза по отношение на правните регулации в България в сферата на FinTech услугите, в т.ч. проекти, базирани на блокчейн технологии, виртуални активи, финансови продукти, предоставяни от разстояние и др.

Лора Георгиева

Лора Георгиева работи и специализира в сферата на правен режим на мерките срещу изпирането на пари, Fintech, Защита на личните данни, Киберсигурност и др.

Лора Георгиева е част от специализираната работна група „Мерки срещу изпирането на пари“ в „Пенков, Марков и партньори“. В тази връзка предоставя правно съдействие на местни и чуждестранни компании във връзка със задълженията им, произтичащи от нормативната уредба, регулираща мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма на национално и европейско ниво.

Лора Георгиева участва в множество „AML compliance“ проекти, като в тази връзка изготвя оценки на риска, вътрешни правила и процедури, провежда обучения на местни и чуждестранни клиенти, задължени лица по ЗМИП – кредитни и финансови институции; платежни институции; търговци на едро; възложители на обществени поръчки; юридически лица с нестопанска цел и др.

 

Такси за участие

175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за регистрация и заплащане на таксите за участие е до 26 януари  2020 г.

 

ПРОГРАМА