“Практическо приложение на Регламент EU 2016/679 (GDPR)"

 

Уважаеми дами и господа,

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да Ви покани на семинар на тема “Практическо приложение на Регламент EU 2016/679 (GDPR)“, който ще се проведе на 24 септември 2020 г. в град София, Бизнес сграда „Доверие“, намираща се на адрес: ул. „Тинтява“ 13Б.

В рамките на обучението подробно ще бъдaт разгледани основните положения в правната уредба на защитата на личните даннни – определяне на приложимата правна уредба при обработване на лични данни; определяне на правните качества на лицата, които извършват обработване на личните данни – администратор, обработващ, трета страна, получател, лица по ръководството на администратора или обработващия.

Представени ще бъдат практическите аспекти на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат дадени подробни насоки за определяне на приложимите правни основания за обработване на „обикновени“ и специални категории лични данни, изпълнение на задълженията за прозрачност на обработването и прилагането на другите принципи на Общия регламент относно защитата на данните.

На участниците в семинара подробно ще бъдат разяснени и задълженията на администраторите и обработващите лични данни – обхващат се задълженията на администраторите и обработващите лични данни във връзка с гарантирането на правата на субекта на данни; управлението на сигурността на личните данни; уредба на отношенията между администратор и обработващ и между съвместните администратори; сътрудничество с надзорния орган, прилагане на отчетност и други.

По време на практическата част на обучението ще бъдат дадени конкретни насоки за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 и ще бъдат разгледани редица казуси от практиката, като в края на семинара ще има време за дискусия с участниците и поставяне и разрешаване на казуси от тяхната практика.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДE:

Д-р Невин Фети

Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по (защита на информацията. Автор на множество статии, съавтор на книгата „Защита на личните данни“, ИК „Труд и право“, 2019 г., съветник на президента на Р България по правните въпроси.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

(посочените цени са без ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, обяди и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 20 септември 2020 г.

ПРОГРАМА