Проблеми свързани с ПУП и ОУП. Последни промени в правната уредба. Предизвикателствата на цифровата регулация

31 май 2023 г.

Адвокат Валентина Бакалова - учредител и член на УС на Българското общество по строително право

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара ще бъде направен обстоен преглед  на следните теми: 

Общи и специални основания за допускане, изработване, съгласуване и одобряване на изменения на действащите общи и подробни устройствени планове. Преглед на последните промени в правната уредба. Изисквания и предпоставки за законосъобразност на актовете за допускане на устройствени процедури. Съдържание на заданията за проектиране и на мотивираните предложения за изменение на устройствени планове – обосновка на правното основание по чл. 134 ЗУТ и/или на други специални основания за изменение (§ 8 от ПР на ЗУТ, § 28 ПЗР на ЗИД ЗУЗСО и др.)

Предпоставки, фактически и правни основания за изменение на действащ ПУП – ПРЗ по реда на ЗУТ във връзка с делба на поземлени имоти в границите на урбанизираните територии.

Обхват на изменението и преценка за поделяемост на поземлени имоти в производствата по съдебна делба. Специфики при осъществяване на контрол за законосъобразност на актовете на администрацията при съдебна делба на недвижими имоти.

Специални основания за изменение на заварените подробни градоустройствени планове (дворищнорегулационни планове), одобрени при действието на отменените ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ.

Правни въпроси при създаване на цифрови модели на заварени ПУП, изработени в графичен вид и при изработването на проекти за изменения на заварените подробни устройствени планове в цифров вид. Коментар на чл. 117а ЗУТ. Разрешаване на правни спорове за граници, предизвикани от разлика в точността при заснемане и отразяване на границите на поземлените имоти в кадастралните планове и в кадастралните карти, одобрени по реда на ЗКИР.

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

При регистрация до 23 май: 155 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 23 май: 175 лв. за един участник и 155 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 29 май 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Адвокат Валентина Бакалова
Адвокат Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента. Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели. Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега. Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право“, София 2019 г.) Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.