“Промените в Административнопроцесуалния кодекс”

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на еднодневен специализиран семинар на тема “Промените в Административнопроцесуалния кодекс”. Обучението ще се проведе на 29-и ноември 2018 година в град София, хотел „Земята и хората”.

Целта ни е да предоставим възможност на участниците да получат  детайлен анализ на последните промени в Административнопроцесуалния кодекс , обнародвани в Държавен вестник, бр. 77 от 18 септември 2018 г.

В рамките на обучението ще бъде направен подробен преглед на измененията в административното и първоинстанционното съдебно производство по Административнопроцесуалния кодекс. Разгледани ще бъдат особеностите при  съобщаване и призоваване и при оспорване по административен ред. Акцент ще бъде поставен и върху промените, засягащи подсъдността. По отношение на първоинстанционното съдебно производство особено внимание ще бъде обърнато на съдебната проверка и на тежестта на доказване.

Детайлен преглед ще бъде направен и  на измененията в касационното производство по Административнопроцесуалния кодекс. Разгледани ще бъдат изискванията за касационна жалба,  съставът и видовете съдебни заседания при разглеждане на делото, касационните основания и предметът на касационна проверка. 

Участниците ще имат възможност да се запознаят и с измененията в исковите производства по чл. 203 от АПК. Акцент ще бъде поставен както върху отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни административни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица, така и върху отговорността на държавата и общините за вреди от очевидно нарушаващи правото на Европейския съюз актове, действия или бездействия.

В рамките на обучението ще бъдат разгледани и измененията в издаването на индивидуални административни актове по Административнопроцесуалния кодекс: форми на искането; задължения на административния орган; срокове за издаване, мълчалив отказ и мълчаливо съгласие; предварително изпълнение; нови моменти при издаването и обжалването на общите и нормативните административни актове.

Преглед ще бъде направен и на измененията в производството по отмяна на влезли в сила съдебни актове по Административнопроцесуалния кодекс: предмет на отмяна; срокове; отмяна по искане на трето лице. Разгледани ще бъдат и измененията в производството по обжалване на  определения по Административнопроцесуалния кодекс.

Лектори ще бъдат:

ИВА КЕЧЕВА, Заместник-председател на Административен съд София – град

 Съдия Кечева притежава над 10-годишен стаж само в магистратурата. От 2007 година е съдия в Административен съд София – град, а през 2017 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 168, ал. 2 от Закона за съдебната власт, я назначава на длъжност „заместник-председател на Административен съд – София-град”.

ЗАХАРИ НАУМОВ, Адвокатско дружество  „Камбуров и съдружници“

Адвокат Наумов се присъединява към „Камбуров и съдружници“ през 2009 г. Притежава богат опит в консултирането и представителство на средни и големи, местни и международни предприятия по всички въпроси на данъчното облагане, включително оптимизиране на данъчни задължения, трансферно ценообразуване, данъчно и имуществено планиране, всички видове преки и косвени данъци и такси, включително корпоративно облагане, ДДС, местни данъци и такси, международно данъчно облагане и данъчно планиране в контекста на трансгранични сливания и придобивания.

Предоставя правно съдействие относно българските счетоводни стандарти, както и представителство в административни и съдебни производства, свързани с установяване и оспорване на данъчни и други публични задължения, налагане на административни и имуществени санкции и глоби.

През октомври 2018 г., Захари Наумов участва като спийкър в кръглата маса „ForeignInvestment, CorporateIncomeTax and CompetitionwithLowTaxJurisdictions” в рамките на годишната конференция на Международната Адвокатска Колегия в Рим.

Притежава магистърска степен по право от Нов български университет (2009), както и обучение по програма Институции на ЕС (2006) от Автономния университет на Барселона.  В периода 2009-2010 г.,Захари Наумов е Секретар към Арбитражния съд към Българския Футболен Съюз.Член е на Софийската адвокатска колегия.