„Промените в Наредба Н-18. Отчитане на продажбите"

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани семинар на тема „Промените в Наредба Н-18. Отчитане на продажбите“, който ще се проведе на 16 октомври 2019 година в град София, Бизнес център „Доверие“, намиращ се на адрес ул. Тинтява 13 Б

Промените по Наредба Н-18 засягат всички фирми, опериращи на територията на България, които приемат плащане в брой и използват касови апарати, софтуер за управление на продажбите и интегрирани автоматизирани системи за продажба.

Контролът за спазване на наредбата се осъществява оторганите на НАП и БИМ.

В рамките на семинара ще бъдат  разяснени прилагането на разпоредбите на Наредба №Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Подробно разгледани ще бъдат последните изменения и допълнения в разпоредбите на Наредба №Н-18/13.12.2006 Г. (в периода от 2017 г. – до момента), като акцент ще бъде поставен върху промените по отношение на отчетността и предаването на данни в НАП. Разгледани ще бъдат и промените, свързани с  търговията с течни горива.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваДържавен вестник, брой 80 от 28.09.2018 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваДържавен вестник, брой 10 от 01.02.2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваДържавен вестник, брой 10 от 29.03.2019 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваДържавен вестник, брой 52 от 02.07.2019 г.

Наредба а изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваДържавен вестник, брой 52 от 02.07.2019 г.

Обстойно разяснени ще бъдат и  задълженията за лицата, извършващи сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства /ФУ/ и на средства за измерване, включени в състава на елекстронна система с фискална памет /ЕСФП/.

Представени ще бъдат и сроковете за привеждане на дейността на лицата и обектите в съответствие с новите изисквания.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ:

 

Владимир Георгиев

Старши експерт по приходите,  дирекция „Контрол“ в ЦУ на НАП

 


 

Г-н Георгиев е експерт по приходите  в НАП повече от 7 години, като последните 4 години заема настоящата длъжност.

Занимава се с множество въпроси, свързани с регистрирането и отчитането на приходи от извършени продажби чрез фискални устройства (ФУ)/интегрирани автоматизирани системи за отчитане на търговската дейност (ИАСУТД) в търговски обекти, както и осъществяването на данъчен контрол върху задължени лица и обекти.

Г-н Георгиев е определен със съвместна заповед на министъра на финансите и министъра на икономиката за член на междуведомствена комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. във връзка с всички дейности по изпитване на ФУ/ИАСУТД (в т.ч. електронни системи с фискална памет, предназначени за регистриране и отчитане на оборотите в обектите за търговия/зареждане на течни горива на територията на страната), експертизи и контрол по спазване на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Извършва наблюдение и анализ на процесите по извършване на данъчен контрол от органите по приходи при проверките в търговски обекти. Оказва постоянна методологична помощ на проверяващите екипи в НАП по прилагане на нормативната уредба.

Участвал е в изготвянето и съгласуването на проекти на за изменение на различни нормативни актове, в т.ч. и регламентиращи използването на ФУ/ИАСУТД в Република България.

Г-н Георгиев е взимал лекторско участие в множество обучения  като нещатен обучаващ в НАП.Отговаря на всякакви методологични запитвания по прилагане на нормативната уредба във връзка с отчитането на приходите чрез ФУ/ИАСУТД. Изготвя указания и становища за правилното прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност и Наредба №Н-18/13.12.2006 г. от задължените лица.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:  

 175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 14 октомври  2019 г.

 

ПРОГРАМА