Разрешаване на дружествени спорове

30 май 2023 г.

Доц. д-р Николай Колев - доцент в Нов български университет и в Института за държавата и правото при БАН

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара подробно разгледани ще бъдат:

Дружествените спорове

проявление, съдържание и страни

 Иск за защита на членство по чл. 71 ТЗ

 характер и предмет на иска, страни (ищец, главно встъпване, ответник, подпомагаща страна), правен интерес, основания

Иск по чл. 74 ТЗ за отмяна на решение на общото събрание на капиталовите търговски дружества

 характер на иска и срок за предявяване; легитимация на страните; кои решения на общото събрание могат да се атакуват; основания за отмяна, обективно съединяване на искове и доказване; последици на съдебното решение

Иск за установяване на нищожност на решения на органите на капиталовите търговски дружества

основания за нищожност; защита срещу нищожни решения; липсващо (невзето) решение; нищожност по чл. 75 ТЗ

Иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването и на несъществуване на вписано обстоятелство

подсъдност, ищец и правен интерес, ответник, основания, действие на решението

Исковете за прекратяване на търговски дружества по съдебен ред

видове, основания и активна легитимация; прекратяване на ООД поради „важни причини“; прекратяване на АД при спадане на чистата стойност на имуществото под стойността на капитала; прекратяване на ООД и АД при противоречие на дейността със закона; прекратяване на ЕООД

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

При регистрация до 19 май: 145 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 19 май: 165 лв. за един участник и 145 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 25 май 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Доц. д-р Николай Колев
Доц. д-р Николай Колев през 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН, където през 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“. През 2017 г. се хабилитира като доцент с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е доцент в Нов български университет, където води курсове по търговско право, вещно право, банково право, застрахователно право. Работи и като доцент в Института за държавата и правото при БАН, където е Председател на Научния съвет. Публикувал е три монографии и над 80 статии и студии в български и чужди правни издания. От 2005 г. работи като адвокат в София. От 2021 г. е съдружник в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“. Адвокатската му практика е съсредоточена върху консултации в областта на търговските дружества и търговските сделки.