Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

28 - 30 юни 2023

Д-р Невин Фети

Моля изберете бройка на участници тук:

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, който ще се проведе на 28, 29 и 30 юни 2023 г. 

Курсът е с продължителност 18 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”. 

Курсът е насочен към всички лица, които желаят да придобият практически знания, свързани с конкретните процедури, които трябва да изработват и следват, бидейки на тази длъжност. 

Нашата цел е да ви придоставим възможност да повишите знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализирате в упражняването на професията.

!!!! NEW !!!! В КУРСА Е ВКЛЮЧЕНА И ТЕМАТА ЗА ЗАДАЧИTE ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Участните ще получат и практически материали по темите, разисквани по време на семинара.

В рамките на първия обучителен ден акцент ще бъде поставен върху обработването на личните данни и структурирането на регистрите с лични данни. Материален и териториален обхват на Регламент (ЕС) 2016/679. Определяне на правните качества при обработване на лични данни

 Признаци за определяне дали се обработват лични данни. Понятие за регистър с лични данни. Анализ на материалния и териториалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 и на изключенията от приложното му поле. Критерии за определяне на правните качества, свързани с обработване на лични данни. Практически задачи

Особено внимение ще бъде обърнато на прилагането на принципите, свързани с обработване на лични данни. Отчетност за спазване на принципите

Обработване на лични данни при наличие на правно основание, гарантиране на прозрачност на обработването, преценка за съвместимост при обработване на лични данни за нови цели, механизми за свеждане на данните до минимум и точност на обработваните лични данни, преглед на сроковете за съхранение, цялостност и поверителност, механизми за отчетност)

Ще бъдат идентифицирани особени случаи на обработване на лични данни за дейността на администратора или обработващия лични данни. Обработване в контекста на трудово или служебно правоотношение, обработване и публичен достъп до официални документи, обработване на националния идентификационен номер и други

Основания за обработване на лични данни в контекста на трудово или служебно правоотношение; изисквания за прозрачност на обработването; въвеждане на системи за докладване на нарушения, въвеждане на системи за контрол на достъпа, работното време и трудовата дисциплина, както и на ограничения при използване на вътрешнофирмени ресурси; съхранение на лични данни, събрани в контекста на трудово или служебно правоотношение и други

В рамките на втория обучителен ден акцент ще бъде поставен върху статута и задачите на длъжностното лице по защита на данните. Задачи по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Определяне на длъжностно лице по защита на данните; изисквания към длъжностното лице; статут и задачи на длъжностното лице; възможност за възлагане на задачи по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Подрoбно разяснени ще бъдат задълженията на администратора и на обработващия лични данни

Изясняване на задълженията на администратора и на обработващия лични данни и представяне на практически насоки за тяхното изпълнение

Особено внимение ще бъде обърнато и на сигурността на обработването на лични данни. Действия при нарушения на сигурността на личните данни

Мерки за гарантиране на сигурността на обработването – анализ на риска, оценка на въздействието върху защитата на данните, предварителна консултация с надзорен орган, въвеждане на технически и организационни мерки, реагиране на нарушения на сигурността на личните данни

В рамките на третия обучителен ден акцент ще бъде поставен върху гарантирането на правата на субектите на данни по Регламент (ЕС) 2016/679.  Разгледани ще бъдат реда казуси от практиката.

Организация за получаване и разглеждане на заявления за упражняване на права; действия при явно неоснователни или прекомерни искания. Средства за правна защита

Особено внимение ще бъде обърнато и на предаване на лични данни в трети държави и международни организации

Предаването /трансфер/ на лични данни като операция по обработване на лични данни, въвеждане на механизми за гарантиране на правата на субектите на данни и управлението на риска за защитата на личните данни, определяне на подходящ правен инструмент за предаване на данните, водене на отчетност

На участниците ще бъдат поставени и практически задачи.

Всеки един от участниците ще премине тест за проверка на знанията.

Участниците, преминали обучението, ще получат необходимите познания за изпълняване на задълженията си като Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

ОТЗИВИ НА УЧАСТНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ КУРСА: 

 
Обогатих значително знанията и компетенциите си!
 
Разширих практическите си познания, получих примери, насоки и разяснения.
 
Получих нови знания за прилагането на Регламент 2016/679, които ще ми бъдат изключително полезни в дейността ми на ДЛЗД.
 
Подобряване на политиките ни в унисон със стандарта получих нови знания, които ще са ми от полза в работата
 
Определено, повишаване знанията в областта, както и разграничаване и точно определяне на определени задължения и фунции произтичащи от Регламента и длъжността.
 
Благодаря, за интереснте примери от практиката. Беше много полезен курс за обучение. Получих отговор на много конкретни въпроси.
 
До сега не съм се занимавала с материята и въпреки трудностите, които срещах на моменти, за мен ползите бяха значителни, изразяващи се в това, че придобих подробна представа за ключови и фундаментални въпроси, свързани със защитата на личните данни, както и във връзка с тълкуването на Регламента.
 
 Запознаване в цялост с всички относими нормативни изисквания в областта на защитата на личните данни, с изключително изчерпателно изложение на материята в тази област, както и с много практически примери, които способстват за разбирането и съответно последващото правилно прилагане на Закона и Регламента.
 
Доктор Фети е изключителен лектор, който е безкрайно компетентен и полезен при изясняване на нелеката материя в областта на личните данни. За мен беше удоволствие да присъствам на този уебинар с нейно участие!
Буквално се влюбих в материята, и добих много практически знания.
 
Проведеният курс разшири познанията ми в сферата по защита на лични данни , като конкретно ми стана по-ясно кога говорим за мащаб на обработване, цели, анализ на риска – заплаха/риск и изобщо как се води отчетност.
 
Разширих знанията си относно защитата на личните данни и разбира се, сега съм по полезно длъжностно лице за администратора, а и за самия мен като юрист.
 
Обяснената от г – жа Фети проблематика беше обяснена по един достъпен и ясен начин, който позволи на участници да добият една много изчистена представа по поставения въпрос
 
. Изключително полезен – с практическа насоченост
 
Научих изключително полезни неща за практиката на DPO, г-жа Фети е невероятен лектор, изключително компетентна и последователна.
 
 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

650 лв. за един участник и 550 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 23 юни 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Д-р Невин Фети
Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии. Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.