Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Oбучителен център „Темида” организира специализиран курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, който ще се проведе на 03, 04 и 05 юни 2020 г. в град София, Бизнес център „Доверие“.

Курсът е с продължителност 18 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.

Целта на курса е задълбочено и целенасочено обучение по прилагането на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), приложим пряко във всички държави членки на ЕС, считано от 28.05.2018 г.

Курсът е насочен към администратори, представители на администратори, длъжностни лица по защита на данните, определени в администратори или обработващи лични данни.

В рамките на първия обучителен ден подробно разгледана ще бъде правната уредба на защитата на личните данни – основни положения на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, новия Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация. Пред участниците ще бъдат  представени практическите аспекти на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 и ще бъде направен анализ на правните основания за обработване на „обикновени“ и специални категории лични данни.  Подробен анализ ще бъде направен и на случаите на задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните, изискванията към длъжностното лице по защита на даните и задачите на длъжностното лице по защита на данните.

В рамките на втория обучителен ден ще бъдат подробно разгледани задълженията на администратора и обработващия и предоставянето на информация и съвети по тях от длъжностното лице по защита на данните. На курсистите ще бъдат дадени практически съвети  по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните. Разгледани ще бъдат и функциите на длъжностното лице по защита на данните при извършване на предварителна консултация с надзорния орган. Представени ще бъдат и различните способи за отчетност. Акцент ще бъде поставен както върху управлението на риска за сигурността на личните данни, така и върху уредбата на отношенията „администратор-администратор“, „администратор-обработващ“, „администратор-трета страна“.

В рамките на третия обучителен ден ще бъдат подробно представени правата на субекта на данни по Регламент (ЕС) 2016/679 и задълженията за съдействие на администратора при тяхното упражняване.  Детайлно разяснено ще бъде и каква следва да бъде организацията при извършване на проверки и одити за спазване на Регламента, как следва да се води регистъра на дейностите по обработване на лични данни – от администратор и от обработващ, други способи за отчетност.

На участниците ще бъдат поставени и практически задачи.

В края на обучението подробно ще бъде обяснено какви действия следва да се предприемат при нарушения на сигурността на личните данни, как да бъде установено  естеството на нарушението и как да бъде направена оценка на риска от нарушението.  Разяснено ще бъде и какви мерки следва да бъдат предприемани  за ограничаване на неблагоприятните последици, как и кога следва да уведомяваме надзорния орган.

 

Лектор на курса ще бъде

Д-р Невин Фети

Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.

Такси за участие

700 лв. за един участник и 650 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, официални обяди и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

Практически материали: презентация по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически задачи (във връзка с комуникация със субекта на данни по чл. 15-22 и чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 и водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни)

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 01 юни 2020 г.

 

ПРОГРАМА