Специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защитата на личните данни

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, който ще се проведе на 03, 04 и 05 ноември 2021 г. 

Курсът е с продължителност 16 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”. 

Курсът е насочен към всички лица, които желаят да придобият практически знания, свързани с конкретните процедури, които трябва да изработват и следват, бидейки на тази длъжност. 

Нашата цел е да ви придоставим възможност да повишите знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализирате в упражняването на професията.

Участните ще получат и практически материали по темите, разисквани по време на семинара.

В рамките на първия обучителен ден подробно разгледани ще бъдат статутът и задачите на длъжностното лице по защита на данните – основания за определяне на длъжностно лице по защита на данните, достъпност на ДЛЗД, изисквания към ДЛЗД, публикуване на данни за контакт, задачи на ДЛЗД и отчетност в дейността му.

Акцент ще бъде поставен върху информирането на администратора/обработващия и наблюдение за спазване на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 – практически аспекти на принципите, свързани с обработване на личните данни и наблюдение за тяхното изпълнение – обработване на лични данни при наличие на правно основание, гарантиране на прозрачност в обработването, преценка за съвместимост при обработване на лични данни за нови цели, механизми за свеждане на данните до минимум и точност на обработваните лични данни, преглед на сроковете за съхранение.

Подробно обяснено ще бъде информирането на администратора/обработващия при особени случаи на обработване на лични данни, разяснени ще бъдат и особеностите при позоваване на легитимен интерес като основание за обработване на лични данни – обработване на лични данни в контекста на трудово или служебно правоотношение, обработване на национален идентификационен номер, публичен достъп до официални документи и други.

В рамките на втория обучителен ден акцент ще бъде поставен върху задачите на длъжностното лице по защита на данните във връзка със сигурността на обработването на лични данни – надлежно отчитане на рисковете, свързани с операциите по обработване на лични данни, предоставяне на съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните, действия като точка за контакт с надзорния орган по въпроси относно предварителната консултация, редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективност на техническите и организационните мерки.

Подробно разяснено ще бъде и какви са задачите на длъжностното лице по защита на данните във връзка със сигурността на обработването на лични данни – надлежно отчитане на рисковете, свързани с операциите по обработване на лични данни, предоставяне на съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните, действия като точка за контакт с надзорния орган по въпроси относно предварителната консултация, редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективност на техническите и организационните мерки.

Специално внимание ще бъде обърнато и на гарантирането на правата на субекта на данни по Регламент (ЕС) 2016/679 – актуализиране на информацията по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679, комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, действия при явна неоснователност или прекомерност на исканията на субекта на данни.

В рамките на третия обучителен ден акцент ще бъде поставен върху наблюдението за спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 – организация при извършване на проверки и одити за спазване на Регламента, водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни – от администратор и от обработващ. Особено внимание ще бъде обърнато и на действията при нарушения на сигурността на личните данни – изисквания, произтичащи от чл. 33 и чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679). 

На участниците ще бъдат поставени и практически задачи.

Всеки един от участниците ще премине тест за проверка на знанията.

Участниците, преминали обучението, ще получат необходимите познания за изпълняване на задълженията си като Длъжностното лице по защита на личните данни.

 

Лектор на курса ще бъде

Д-р Невин Фети

Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.

Условия за участие

Курсът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в курса е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

стабилна интернет връзка

Такси за участие

  600 лв. за един участник и 550 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

На всеки участник ще бъдат издаден поименен сертификат за преминато специализирано обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни.

 Срокът за регистрация е до  29 oктомври 2021 г.

Местата са ограничени!

 

ПРОГРАМА