Специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защитата на личните данни

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, който ще се проведе на 01, 02 и 03 юни 2022 г. 

Курсът е с продължителност 16 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”. 

Курсът е насочен към всички лица, които желаят да придобият практически знания, свързани с конкретните процедури, които трябва да изработват и следват, бидейки на тази длъжност. 

Нашата цел е да ви придоставим възможност да повишите знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализирате в упражняването на професията.

Участните ще получат и практически материали по темите, разисквани по време на семинара.

В рамките на първия обучителен ден подробно разгледани ще бъдат статутът и задачите на длъжностното лице по защита на данните – основания за определяне на длъжностно лице по защита на данните, достъпност на ДЛЗД, изисквания към ДЛЗД, публикуване на данни за контакт, задачи на ДЛЗД и отчетност в дейността му.

Детайлен преглед ще бъде направен на приложимата правна уредба към обработването на лични данни и условията за законосъобразност на обработването – източници на правната уредба в областта на защитата на личните данни, особености в приложното им поле, определяне на приложимото правно основание за обработване на лични данни

Представени подробно ще бъдат и практическите аспекти на принципите, свързани с обработване на лични данни – осигуряване на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност на обработването; дефиниране на целите на обработване; практически механизми за свеждане на данните до минимум; точност на обработваните лични данни; срокове за съхранение на личните данни; цялостност и поверителност; отчетност.

В рамките на втория обучителен ден акцент ще бъде поставен върху сигурността на обработването на лични данни – анализ на риска – извършване и периодичен преглед; защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране; оценка на въздействието върху защитата на данните; предварителна консултация с надзорния орган; редовно изпитване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки за защита на личните данни.

Какви действия следва да се предприемат при нарушения на сигурността на личните данни също ще бъде подробно разяснено в рамките на втория ден – извършване на анализ на риска от нарушението на сигурността на личните данни; мерки за справяне с нарушение на сигурността на личните данни; попълване на образец на уведомление до надзорния орган; съобщаване на субектите на данни за нарушение на сигурността, документиране на нарушенията на сигурността на личните данни.

Специално внимение ще бъде обърнато и на разглеждането на заявленията за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 – изисквания към информацията по по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679; комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; действия при явна неоснователност или прекомерност на исканията на субекта на данни.

В рамките на третия обучителен ден акцент ще бъде поставен върху практическите механизми за отчетност – документиране наличието на основания за обработване на лични данни, изисквания към формата и съдържанието на договори със съвместни администратори, с обработващи лични данни, документиране на изтриване/унищожаване на лични данни, водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни – от администратор и от обработващ, други механизми за отчетност.

На участниците ще бъдат поставени и практически задачи.

Всеки един от участниците ще премине тест за проверка на знанията.

Участниците, преминали обучението, ще получат необходимите познания за изпълняване на задълженията си като Длъжностното лице по защита на личните данни.

Лектор на курса ще бъде

Д-р Невин Фети

Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.

Условия за участие

Курсът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такси за участие

  600 лв. за един участник и 550 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 27 май 2022 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминат специализиран курс за Длъжностни лица по защита на личните данни

ПРОГРАМА