Специализиран ОНЛАЙН курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Oбучителен център „Темида” организира специализиран курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, който ще се проведе на 10, 11 и 12 март 2021 г. 

Курсът е с продължителност 16 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.

Курсът е насочен към администратори, представители на администратори, длъжностни лица по защита на данните, определени в администратори или обработващи лични данни.

Практически материали: презентация по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически задачи (във връзка с комуникация със субекта на данни по чл. 15-22 и чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 и водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни)

Целта на курса е задълбочено и целенасочено обучение по прилагането на Общия регламент за защита на личните данни 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), приложим пряко във всички държави членки на ЕС, считано от 28.05.2018 г.

В рамките на първия обучителен ден подробно разгледани ще бъдат статутът и задачите на длъжностното лице по защита на данните. Специално внимание ще бъде обърнато на изискванията към длъжностното лице по защита на данните. Акцент ще бъде поставен върху приложното поле на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни, и специалните изисквания при обработване на лични данни.

По време на курса ще бъдат дадени практически стъпки както за прилагане на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679, така и за определяне на приложимото правно основание за обработване на личните данни (Практически аспекти на принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 и анализ на правните основания за обработване на „обикновени“ и специални категории лични данни).

В рамките на втория обучителен ден ще бъдат определени приложимите правни основания за обработване на лични данни
(Съдържание на отделните условия за законосъобразност на обработването на лични данни и степенуване на приложимостта им в дейността на различните администратори). Акцент ще бъде поставен върху управлението на риска за сигурността на личните данни
(Анализ на риска, оценка на въздействието върху защитата на данните, предварителна консултация с надзорен орган, защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, прилагане на подходящи технически и организационни мерки). Специално внимание ще бъде обърнато както на уредбата на отношенията „администратор-администратор“, „администратор-обработващ“, „администратор-трета страна“, така и на действията при нарушения на сигурността на личните данни (Представяне на задълженията на администратора в случаите на съвместни администратори, възлагане на обработването на обработващ лични данни и предаване на лични данни на трета страна. Анализ на риска от нарушение на сигурността на личните данни, действия за ограничаване на неблагоприятните последици, уведомяване на надзорния орган и субектите на данни, водене на регистър на нарушенията на сигурността на личните данни).

 

В рамките на третия обучителен ден подробно представени ще бъдат правата на субекта на данни по Регламент (ЕС) 2016/679 и задълженията за съдействие на администратора при тяхното упражняване.  Детайлно разяснено ще бъде и каква следва да бъде организацията при извършване на проверки и одити за спазване на Регламента, как следва да се води регистъра на дейностите по обработване на лични данни – от администратор и от обработващ, други способи за отчетност.

На участниците ще бъдат поставени и практически задачи.

В края на обучението подробно ще бъде обяснено какви действия следва да се предприемат при нарушения на сигурността на личните данни, как да бъде установено  естеството на нарушението и как да бъде направена оценка на риска от нарушението.  Разяснено ще бъде и какви мерки следва да бъдат предприемани  за ограничаване на неблагоприятните последици, как и кога следва да уведомяваме надзорния орган.

Всеки един от участниците ще премине тест за проверка на знанията.

 

Лектор на курса ще бъде

Д-р Невин Фети

Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.

Такси за участие

При регистрация до 20 февруари: 500 лв. за един участник и 450 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 20 февруари: 600 лв. за един участник и 550 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

Практически материали: презентация по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически задачи (във връзка с комуникация със субекта на данни по чл. 15-22 и чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 и водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни)

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до о1 март 2021 г.

Местата са ограничени!

 

ПРОГРАМА