Създаване и функциониране на канал за вътрешно подаване на сигнали

27.06.2023

Д-р Невин Фети

Моля изберете бройка на участници тук:

Практически материали: Презентация по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически задачи

В рамките на обучението подробно разгледани ще бъдат:

Основни положения в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

(Приложно поле на закона. Задължени субекти. Лица, на които се предоставя защита. Условия за защита на сигнализиращите лица и на лицата, които публично оповестяват информация за нарушения)

 Канали за подаване на сигнали. Изисквания за създаване на канал за вътрешно подаване на сигнал. Външно подаване на сигнал

(Видове канали за подаване на сигнали. Създаване на правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях. Съдържание на правилата и изпълнение на задължението за преглед на правилата. Определяне на служители, отговарящи за разглеждането на сигнали – изисквания. Централен орган за външно подаване на сигнали)

Подаване на сигнал, работа със сигналите, вътрешна проверка и последващи действия. Създаване и поддържане на регистър на сигналите за нарушения

(Способи за подаване на сигнали – писмено, включително чрез електронна поща, или устно. Регистриране на сигналите с уникален идентификационен номер. Работа със сигнала, защита на самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица, поддържане на регистър на подадените сигнали. Предприемане на последващи действия. Препращане на сигналите.) 

Задължения за поверителност. Мерки за осигуряване на защита. Административнонаказателна отговорност по закона

(Мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица и на засегнатите лица. Условия за разкриване на самоличността на лицата или информацията. Забрана за ответни действия спрямо лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, и отговорност за вреди. Мерки за подкрепа, освобождаване от отговорност. Защита на засегнатите лица. Състави на административни нарушения.)

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

При регистрация до 06 юни: 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 06 юни: 215 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 23 юни 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Д-р Невин Фети
Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии. Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.