"ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки чрез системата. Предстоящи промени в ЗОП" - Допълнителна дата

Обучителен център „Темида”, съвместно с Института за правни анализи и изследвания, организира семинар на тема „Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“). Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки чрез нея. Коментар  на проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, публикуван на Портала за обществени консултации на 05.09.2019г.”

Поради засиления интерес следващото обучение ще се проведе на 05 ноември 2019 година, град София, Бизнес център „Доверие”, намиращ се на ул. Тинтява 13Б.

 На семинара ще бъде представена Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и ще бъде разяснен начина на работа с нея.

От 1 ноември 2019 г. влиза в сила задължителното й използване при възлагането на обществени поръчки.

Подробно ще бъде разяснено как се извършва:

Регистрация на Възложителя;

Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;

Определяне на ролите на служителите на възложителя;

Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;

Използване на шаблони и образците в системата;

Съставяне на график за провеждането на процедурата;

Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;

Подробно разяснено ще бъде и как се провежда  процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“. В тази връзка разгледани ще бъдат:

Регистрация  и създаване на профил на участниците в системата;

Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа;

Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;

Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;

Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;

Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;

Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

В рамките на семинара разгледани ще бъдат и нововъведенията по отношение на сключването на договора за обществена поръчка. В тази връзка разгледани ще бъдат:

Основания за изменение на договора за обществена поръчка;

Електронно фактуриране;

Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица;

Особености при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява и покана до определени лица;

Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.

Задълбочен анализ ще бъде направен и  на предстоящите промени в ЗОП, които ще влязат  в сила от 01.01.2020г:

Промяна в приложното поле на чл.7, ал.4 от ЗОП;

Промяна на условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл.14, ал. 1 т.5 и т.7 от ЗОП;

Изменение на чл.21, ал.2 от ЗОП – провеждане на пазарни проучвания и консултации за всички обществени поръчки, независимо от реда, по който се възлагат;

Промяната чл.36, ал.1 от ЗОП – регламентира Регистъра за обществените поръчки, като част от платформата;

Промяна на правилата за изпращане на информация за прекратяване на процедурите;

Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП;

Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП;

Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи;

Представяне на ЕЕДОП вместо декларации, при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица (чл. 192, ал. 3).

Промяна в срока за поддържане на Профила на купувача на електронната платформа от 01.01.2020г., вместо от 01.01.2021г.

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Адвокат Милана Кривачка

 

В продължение на 10 години (от 1997 г. до 2007 г.) адвокат Милана Кривачка работи като държавен експерт в Дирекция “Правна” на Министерския съвет В това си качество участва активно в работните групи за изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения, както и на проектите на ГПК (изм. 1997 г.), Закона за концесиите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, както и на свързаните с тях подзаконови нормативни актове и др.

Адвокат Милана Кривачка е автор на много статии в областта на обществените поръчки и държавна собственост, публикувани в сп. “Български законник”, сп. “Пазар и право”, сп. “Данъчен наблюдател”, сп. “Право без граници”, сп. “Съвременно право”, сп. “Търговско и конкурентно право”, сп. “Дъга” и други. Ръководител на авторски колектив и рецензент на наръчник “Процедури по обществени поръчки в България и ЕС – лесно изпълнимо и изгодно” на издателство “РААБЕ – България” (от 2006 г. до сега).

Адвокат Милана Кривачка е съавтор на следните книги за обществените поръчки:

“Новите положения в Закона за обществените поръчки”;

“Новите положения в подзаконовата нормативна уредба на обществените поръчки”;;

Второ преработено и допълнено издание на „Новите положения в Закона за обществените поръчки” – 2008 г.

„Обществени поръчки – закон, наредба, правилник с коментар на промените от 01.01.2009 г.”.

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

При регистрация до 20 октомври  – 175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни – върху тях няма да бъде начислено ДДС);

При регистрация след 20 октомври  – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни – върху тях няма да бъде начислено ДДС);

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 В цената са включени всички необходими работни материали, кафе паузи, официален обяд и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 30 октомври  2019 г.

 

ПРОГРАМА