Данъчни и счетоводни аспекти на трансакциите с криптоактиви

29 март 2023 г.

Д-р Борислав Боянов - главен асистент към катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара подробно разгледани ще бъдат:

 

Въведение

 Същност и класификация на електронните пари.

Място, роля и значение на криптоактивите в системата на електронните пари.

Добиване на криптовалути.

Аспекти и сфери на приложение на криптовалутите.

Предстояща регулаторна рамка на криптоактивите в ЕС от Регламента MiCa.

Общо нормативно регулиране на криптовалутите в Република България.

Задължения по реда на ЗМИП.

Регистрационен режим за търговците с криптовалути и доставчици на попечителски услуги.

Статистическо деклариране пред БНБ.

 

Източници на доходи от криптовалути

за физическите лица и тяхното данъчно третиране

 

Добиване на криптовалути чрез копаене.

Добиване на криптоактиви чрез стейкване.

Продажба на криптовалута срещу фиатни пари.

Бартер на криптовалута.

Трудови и извънтрудови възнаграждения под формата на криптовалута.

Дивиденти във вид на криптовалута.

Придобиване на криптовалута по наследство.

Подаръци, криптонагради, рекламни услуги (fork/airdrops) под формата на криптовалута.

Залози в приложението DeFi.

 

 Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на сделките с криптовалута на физически лица

 

Деклариране и облагане при нерегулярни сделки с криптовалута (сделки по управление на лично имущество).

Деклариране и облагане при дейност по занятие с криптовалута.

Паралелно деклариране и облагане на единични сделки и дейност по занятие с криптовалута (хибриден подход).

Деклариране и облагане на доходи от криптовалута на самоосигуряващи се лица с регистрация в БУЛСТАТ.

 

 Данъчно третиране по реда на ЗДДС на сделките с криптовалута на физически лица

 

Задължителна регистрация по ДДС.

Условия, при които физическото лице е задължено/освободено от регистрация по реда на ЗДДС:

Регистрация по чл. 97а от ЗДДС.

Съвети за данъчно планиране и препоръки за оптимизиране на данъчно-осигурителната тежест на местните физически лица.

 

Счетоводни аспекти на криптовалутата като обект на отчитане в дейността на предприятията

 

Обзор на международната счетоводна практика.

Официално решение на Комитета по разяснения на МСФО (КРМСФО).

Счетоводна политика на предприятието по отношение на криптовалутата.

Подходи за първоначално признаване на криптовалутата съгласно НСС.

Последващо оценяване на криптовалутата.

Организация на текущото счетоводно отчитане на криптовалутата.

Счетоводни модели, свързани с придобиването на криптовалута, сделки с/в криптовалута, последващо оценяване и представяне във финансовите отчети на криптовалутата.

Представяне на криптовалутата във финансовите отчети на предприятията.

 

 Данъчно третиране на криптовалутата при юридическите лица

 

Данъчен подход на ЕС по отношение на облагането на криптовалутата с ДДС.

Позицията на българското данъчно регулиране на криптовалутата.

Въпроси относно регистрацията по ЗДДС и мястото на изпълнение по реда на ЗДДС

Данъчно облагане по реда на ЗКПО на печалбите на юридическите лица от криптовалута.

Анализ на данъчната практика в Република България.

Условия за участие

  • Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

145 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 27 март 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Д-р Борислав Боянов
Д-р Борислав Боянов e главен асистент към катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС – София и управител на счетоводно предприятие. Научните и практическите му интереси са в областта на стандартизацията в счетоводството, счетоводството и финансовата отчетност на стопанските предприятия, разкриването на възможностите за счетоводно моделиране на новопоявяващите се обекти на отчитане като криптоактивите, счетоводният инженеринг и дигиталната трансформация на счетоводството като научно знание и практическа дейност.