ОНЛАЙН СЕМИНАР: Вътрешни правила за защитата на личните данни

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн семинар на тема „Вътрешни правила за защитата на личните данни. Практическо приложение на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)„, който ще се проведе на 22 март 2022 г. 

С Вътрешни правила за защита на личните данни се уреждат всички въпроси, свързани с обработването на личните данни вътре във Вашата фирма.

В рамките на обучението детайлно ще бъдат разгледани следните теми: 

Необходимост от създаване на вътрешна организация по прилагане на изискванията за защита на личните данни. Примерна структура на вътрешни правила и приложения към тях

(Анализ на дейността по обработване на лични данни. Значение на вътрешните правила, политики и процедури като способ за отчетност. Изготвяне на вътрешноорганизационни документи и образци във връзка с изпълнение на задълженията по защита на личните данни)

Процедури за разглеждане на заявления за упражняване на права, за избор на обработващ лични данни, за действия при нарушения на сигурността на личните данни

(Примерна структура и значение за дейността на администратора/обработващия)

Стандартни договорни клаузи – значение и позоваване (Анализ на стандартните договорни клаузи по Решение за изпълнение (ЕС) 2021/914 и Решение за изпълнение (ЕС) 2021/915 на Европейската комисия)

Дискусия по въпроси на участниците по темите на обучението

Лектор на курса

Д-р Невин Фети

Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.