ОНЛАЙН СЕМИНАР: Практически казуси при проверки на обществени поръчки и налагане на финансови корекции

 

Обучителен център „Темида“ организира ОНЛАЙН семинар на тема „Практически казуси при проверки на обществени поръчки и налагане на финансови корекции“ , който ще се проведе на 12 март 2021 година.

 Програмата на семинара включва:

Решаване на казуси по обществени поръчки;

Идентифициране на допуснати нарушения при подготовката на документацията за участие, оценката на получените оферти, документирането на работата на оценителната комисия и сключването на договора с избрания участник;

Анализ на допуснатите нарушения в казусите;

Определяне на финансовия ефект от извършените нарушения;

Анализ на практиката на Управляващите органи, Одитния орган и ЕК при констатиране на нарушения по обществени поръчки;

Практика на Европейския съд във връзка с обжалвани процедури по обществени поръчки и актове за налагане на финансови корекции;

Обобщение на най-често допусканите грешки при провеждане на обществени поръчки.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ:

Радослав Недялков

Г-н Недялков е главен одитор в Изпълнителна агенция одит на средствата от ЕС (Одитен орган по оперативните програми и транс-граничните програми, финансирани от ЕС и програми финансирани от други външни донори) с над 17 годишен професионален опит в областта на одита на проекти, финансирани от европейските фондове и програми. Той е също така и лектор в семинари, организирани от Европейския институт за публична администрация (EIPA), Европейската академия за структурни и инвестиционни фондове (ESIFA) и Института на вътрешните одитори по теми, свързани с вътрешен и външен одит, одит на изпълнението, обществени поръчки, нередности и измами и финансови корекции.

Радослав Недялков участва и в експертни мисии на Инструмента за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия  (TAIEX) по различни теми, свързани с оценка на фискалното въздействие, конфликт на интереси, обществени поръчки, управление на риска и риск базиран одит, вътрешен одит, международни счетоводни стандарти в публичния сектор, методи за финансов анализ, нередности и измами.

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 110 лв. за един участник и 95 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 09 март 2021 г.

 

ПРОГРАМА