ОНЛАЙН СЕМИНАР: Проблеми свързани с ПУП и ОУП. Последни промени в правната уредба

Поради засилен интерес, Oбучителен център „Темида” обявява втора дата за специализиран онлайн семинар на тема „Практически въпроси по прилагане на ЗУТ в областта на устройственото планиране. Допускане, изработване, съгласуване и одобряване на изменения на общи и подробни устройствени планове„. Той ще се проведе на 25 октомври 2022 г. 

 В рамките на семинара ще бъде направен подробен преглед на последните промени в правна уредба на производството по допускане, изработване, съгласуване и одобряване на изменения на общи и подробни устройствени планове. Акцент ще бъде поставен както върху изискванията и предпоставките за законосъобразност на актовете за допускане на устройствени процедури, така  и върху съгласуването на заданията за проектиране и на мотивираните предложения за изменение на устройствени планове по реда на специалните закони (Закон за културното наследство, Закон за биологичното разнообразие и др.)

Обстоен преглед ще бъде направен и по отношение на:

– Предпоставки, фактически и правни основания за изменение на действащ ОУП и ПУП по ЗУТ и по специалните закони.– Обхват на изменението – отговорност на органа, допускащ изменението и задължения на заинтересованите лица, по чието искане се допуска изменението;

– Специални основания за изменение на заварените подробни градоустройствени планове (дворищнорегулационни планове), одобрени при действието на отменените ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ.

– Административно правен статут на строежите, изградени по предходни устройствени планове.

В последния семинарен панел акцент ще бъде поставен върху съдебния контрол за законосъобразност на актовете за допускане на изменения на действащи устройствени планове и ще бъде направен подробен преглед на актуалната съдебна практика на административните съдилища и на Върховния административен съд по оспорване на актове за одобряване на устройствени планове и техните изменения, относима практика на Върховния касационен съд по граждански дела.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ: 

Адвокат Валентина Бакалова

Адвокат Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента.

Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели.

Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега.

Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право“, София 2019 г.)

Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Онлайн обучението ще се проведе през платформата Zoom.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, един ден преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСA ЗА УЧАСТИЕ

145 лв. за един участник и 130 лв. за участник при двама или повече участници;

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

ПРОГРАМА