ОНЛАЙН СЕМИНАР: Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции

 

Обучителен център „Темида“ организира ОНЛАЙН семинар на тема „Проверки на обществени поръчки от Управляващите органи и Одитния орган и налагане на финансови корекции“ , който ще се проведе на 21 май 2021 година.

 В рамките на семинара детайлно ще бъдат представени методологията и обхватът на проверките. Ще бъдат дадени конкретни  насоки и указания за извършване на проверките. Представена ще бъде практиката на ЕК, Европейска сметна палата и страни членки на ЕС при извършване на проверки на обществени поръчки. Детайлно разяснен ще бъде предварителеният и последващ контрол на обществените поръчки. Пред участниците ще бъдат изложени конкретни казуси от практиката.

По отношение на налагането на финансови корекции от Управляващите органи подробно разгледани ще бъдат често допусканите грешки от Възложителите. Представани ще бъдат както указанията и подхода на Европейската комисия при налагането на финансови корекции, така и практиката на Управляващите органи при налагане на финансови корекции. Направен ще бъде и анализ на финансовия ефект от нарушенията на Одитния орган, представени ще бъдат практиките на Европейската комисия, Европейската сметна палата и ОЛАФ при налагане на финансови корекции. Подробно разяснено ще бъде обжалването на финансовите корекции и съдебна практика.

Участниците в семинара ше получат отговор на въпроса как да минимизират риска от налагане на финансови корекции.

 

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ:

Радослав Недялков

Г-н Недялков е главен одитор в Изпълнителна агенция одит на средствата от ЕС (Одитен орган по оперативните програми и транс-граничните програми, финансирани от ЕС и програми финансирани от други външни донори) с над 17 годишен професионален опит в областта на одита на проекти, финансирани от европейските фондове и програми. Той е също така и лектор в семинари, организирани от Европейския институт за публична администрация (EIPA), Европейската академия за структурни и инвестиционни фондове (ESIFA) и Института на вътрешните одитори по теми, свързани с вътрешен и външен одит, одит на изпълнението, обществени поръчки, нередности и измами и финансови корекции.

Радослав Недялков участва и в експертни мисии на Инструмента за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия  (TAIEX) по различни теми, свързани с оценка на фискалното въздействие, конфликт на интереси, обществени поръчки, управление на риска и риск базиран одит, вътрешен одит, международни счетоводни стандарти в публичния сектор, методи за финансов анализ, нередности и измами.

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

120 лв. за един участник и 105 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 19 май 2021 г.

 

ПРОГРАМА