ОНЛАЙН СЕМИНАР: "Счетоводно отчитане и докладване на разходите по оперативните програми и мерките за възстановяване на последиците от COVID 19"

Обучителен център „Темида“ организира ОНЛАЙН семинар на тема „Счетоводно отчитане и докладване на разходите по оперативните програми и мерките за възстановяване на последиците от COVID 19“ , който ще се проведе на 18 декември 2020 година.

 В рамките на семинара детайлно ще бъде разгледана нормативната рамка и специфични изисквания на Управляващите органи. Акцент ще бъде поставен върху осигуряването на проследимост, прозрачност и достатъчна одитна пътека. Подробно разяснено ще бъде в  кои случаи може да се възстанови ДДС по оперативните програми.

Счетоводното отразяване на разходите във връзка със специфичните мерки за възстановяване на последиците от COVID 19  също ще бъде предмет на разглеждане по време на семинара, като ще бъдат  посочени допустимите и недопустимите разходи. Внимание ще бъде обърнато на често срещаните пропуски при счетоводното отразяване на разходите.

Детайлно разгледано ще бъде и отчитането и докладване на разходите в информационната система ИСУН.  В тази връзка подробно разяснени ще бъдат начинините за изготвяне на технически и финансов отчет и изготвянето на искане за плащане и справки към Управляващите органи. Разяснени ще бъдат изискванията при отчитането на опростените разходим, както и изискуемите документи, които се прилагат в ИСУН. Отново ще бъде обърнато внимание на често допусканите грешки от страна на бенефициентите, като ще бъде подробно разяснено как да минимизирате риска от налагане на финансови корекции.

Семинарът е насочен към всички бенефициенти по оперативни програми

ЛЕКТОР НА СЕМИНАРА ЩЕ БЪДЕ:

Радослав Недялков

Г-н Недялков е главен одитор в Изпълнителна агенция одит на средствата от ЕС (Одитен орган по оперативните програми и транс-граничните програми, финансирани от ЕС и програми финансирани от други външни донори) с над 17 годишен професионален опит в областта на одита на проекти, финансирани от европейските фондове и програми. Той е също така и лектор в семинари, организирани от Европейския институт за публична администрация (EIPA), Европейската академия за структурни и инвестиционни фондове (ESIFA) и Института на вътрешните одитори по теми, свързани с вътрешен и външен одит, одит на изпълнението, обществени поръчки, нередности и измами и финансови корекции.

Радослав Недялков участва и в експертни мисии на Инструмента за техническа помощ и обмен на информация на Европейската комисия  (TAIEX) по различни теми, свързани с оценка на фискалното въздействие, конфликт на интереси, обществени поръчки, управление на риска и риск базиран одит, вътрешен одит, международни счетоводни стандарти в публичния сектор, методи за финансов анализ, нередности и измами.

 

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Достъпът до  семинара ще се осъществи посредством линк, който ще получите на посочения от Вас е-мейл, два дни преди датата на започване на обучението.

Технически изисквания за участие в курса: Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството. Стабилна интернет връзка.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 95 лв. за един участник и 80 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС)

Сумите се заплащат по банков път до  “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА” ООД, ЕИК: 205061144,

Банка: ТОКУДА БАНК АД, BIC: CREXBGSF, IBAN: BG13CREX92601060326301

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 16 декември 2020 г.

 

ПРОГРАМА