Подаване на декларации и конфликт на интереси по ЗПКОНПИ. Актуални аспекти на приложение на режима

06 април 2023 г.

Адвокат Николай Николов – доктор по Административно право, бивш председател на КПУКИ

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара ще бъде направен обстоен преглед  на следните теми: 

Задължени лица по ЗПКОНПИ. Правомощия  по ЗПКОНПИ на органите по назначаване, Общинските съвети и постоянни комисии към органите по назначаване и ОС.

Несъвместимост – понятие, решаващ орган, основания, последици, ред за прекратяване, деклариране. Производство за установяване на несъвместимост. Проверка на декларации за несъвместимост на лица, заемащи длъжности по чл.6, ал.1 и §2, ал.1 от ДР на ЗПКОНПИ.

Общи положения на подаването, регистрирането и публикацията на декларациите по ЗПКОНПИ. Съдържание и ред за подаване на встъпителната и годишната декларация за 2022г. от лица заемащи висша публична длъжност и лица по §2, ал. 1 от ДР на ЗПКОНПИ. Задължения  по повод на декларациите по ЗПКОНПИ във връзка с приключване на мандата на местната власт.  Дискусия.

Процедура по проверка на декларациите по ЗПКОНПИ.

Понятие за конфликт на интереси, частен интерес, свързани лица и облага по смисъла на ЗПКОНПИ.

Актуални моменти в административната и съдебна практика по приложение на съставите за конфликт на интереси при гласуване, подготовка, обсъждане и издаване на акт, контролни дейности, сключване на договор, извършване на други дейности и разходване на финансови средства и разпореждане с имущество в частен интерес.

Процедура за установяване и наказване на конфликт на интереси.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

145 лв. за един участник и 125 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 03  април 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Адвокат Николай Николов – доктор по Административно право, бивш председател на КПУКИ
Николай Николов е магистър по право и доктор по право при Юридическия факултет на СУ “Свети Климент Охридски“. Работил е като юрисконсулт на община, адвокат, член на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (2005-2010г.), член и и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (2011-2018г.). Адвокат при Софийска Адвокатска колегия. Член на работната група при Министерство на правосъдието по изготвяне на проекта на ЗПКОНПИ. Автор на 5 монографии, в това число първата в страната по темата конфликт на интереси (2010г.) и над 45 научни статии и студии в България и чужбина по проблеми на гражданската конфискация, несъвместимостта, конфликта на интереси, противодействие на корупцията и административното право и процес. Лектор на десетки семинари в материята на конфликтга на интереси и ЗПКОНПИ. Докладчик на международни конференции по темите – конфликт на интереси при усвояване на еврофондове (2017г.) и гражданска конфискация (2018г.).