Практически въпроси по прилагане на ЗУТ. Последни промени в правната уредба

14 февруари 2023 г.

Адвокат Валентина Бакалова - учредител и член на УС на Българското общество по строително право

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара ще бъде направен обстоен преглед на промените в законовата и подзаконова уредба в областта на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството.

Акцент ще бъде поставен както върху измененията в Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, обнародвани в ДВ бр. 84 от 21.10.2022 г., в сила от 23.11.2022 г., така и върху последните промени, обнародвани в ДВ. бр. 6 от 20.01.2023 г.

Особено внимание ще бъде обърнато на актуалната практика на ВКС и ВАС.

Участниците ще имат възможност да поставят своите въпроси от практиката в специално предвиден за целта панел . 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

155 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 12 февруари 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Адвокат Валентина Бакалова
Адвокат Бакалова завършва Юридическия факултет на Софийския университет през януари 1987 г. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от м. ноември 1999 г., управляващ съдружник в адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ от 2012 г. до момента. Специализира в областта на административното и вещното право. Има специални интереси в областта на административноправния статут на недвижимите имоти в контекста на устройствените и административнотехническите изисквания на Закона за устройство на територията и на специалните закони, въздействието на административноправните режими върху упражняването на вещните права върху недвижимите имоти, законовите ограничения на собствеността в защита на обществените интереси и ограниченията на собствеността за благоустройствени цели. Преподава дисциплините „Урбанизъм и законодателство“ и „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия Архитектурен факултет – от 2007 г. и досега. Автор на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“ (изд. „Труд и право“, София 2019 г.) Учредител и член на управителния съвет на Българското общество по строително право.