Сделки с търговско предприятие, дялове в ООД и акции. Преобразуване на търговски дружества

28 март 2023 г.

Доц. д-р Николай Колев - доцент в Нов български университет и в Института за държавата и правото при БАН

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара подробно разгледани ще бъдат:

 

Договор за прехвърляне на търговско предприятие

Обща характеристика и предмет

Прехвърляне на част от търговското предприятие и на търговското предприятие на КЧТ

Форма и доказване

Разрешения от държавни органи

Вписване в ТРРЮЛНЦ

Вписване в Службата по вписванията

Последици

материално и процесуално правоприемство

солидарна отговорност

разделно управление

трудови отношения

прехвърляне на регистрации/разрешения/лицензи

нищожност.

Особен залог на търговско предприятие – форма; вписвания и заличавания; изпълнение; управител на търговското предприятие

 

Договор за прехвърляне на дружествен дял

обща характеристика и предмет

форма за действителност

„дълъг“ (конфиденциален) и „кратък“ (публичен) договор

решение на общото събрание на ООД

вписване в търговския регистър и несъществуване на вписаното обстоятелство

Кой има право да получи вече гласуван дивидент – прехвърлителят или приобретателят?

„Предварителен“ договор за продажба и иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД

Задължение на продавача за неконкурентна дейност

Разваляне на договора

Нищожност на договора

 

Апорт на дружествен дял

Фактически състав

Вписване в ТРРЮЛНЦ

Последици

 

Наследяване на дружествен дял в ООД

Предмет на наследяване

Наследяване от трето лице несъдружник

Наследяване от непълнолетно лице

Съпритежание на дружествен дял

Делба на дружествен дял

 

Сделки с акции

видове акции

договор за поръчка за придобиване на акции;

договор за прехвърляне на акции (обща характеристика; невъзможност за сключване на предварителен договор; разваляне поради неизпълнение; арбитражна клауза, нищожност на джирото при липса на каузален договор)

прехвърлително джиро (фактически състав и действие; право на първи отказ; нищожност);.

вписване в книгата на акционерите.

наследяване и съпритежание на акции; делба на акции.

 

Преобразуване на търговски дружества

фактически състав

последици

право на напускане

иск за оспорване на преобразуването

иск за обявяване на недействителност на новоучредено дружество

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

155 лв. за един участник и 135 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 29 януари 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Доц. д-р Николай Колев
Доц. д-р Николай Колев през 2005 г. завършва Право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2006 г. започва научна работа в Института за държавата и правото при БАН, където през 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Органно представителство на акционерното дружество“. През 2017 г. се хабилитира като доцент с хабилитационен труд „Изключване на съдружник от ООД“. В момента е доцент в Нов български университет, където води курсове по търговско право, вещно право, банково право, застрахователно право. Работи и като доцент в Института за държавата и правото при БАН, където е Председател на Научния съвет. Публикувал е три монографии и над 80 статии и студии в български и чужди правни издания. От 2005 г. работи като адвокат в София. От 2021 г. е съдружник в Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“. Адвокатската му практика е съсредоточена върху консултации в областта на търговските дружества и търговските сделки.