Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

22 - 24 февруари 2023

Д-р Невин Фети

Моля изберете бройка на участници тук:

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, който ще се проведе на 22, 23 и 24 февруари 2023 г. 

Курсът е с продължителност 16 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”. 

Курсът е насочен към всички лица, които желаят да придобият практически знания, свързани с конкретните процедури, които трябва да изработват и следват, бидейки на тази длъжност. 

Нашата цел е да ви придоставим възможност да повишите знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализирате в упражняването на професията.

Участните ще получат и практически материали по темите, разисквани по време на семинара.

В рамките на първия обучителен ден подробно разгледани ще бъдат правното качество на участниците в обработването на лични данни и уредбата на отношенията между участниците в обработването – администратор, обработващ лични данни, трета страна, получател, лица под ръководството на администратора или обработващия лични данни. Договор между съвместни администратори; договор между администратор и обработващ лични данни; възлагане на задачи на длъжностно лице по защита на данните. 

Акцент ще бъде поставен върху изготвянето и поддържането в актуално състояние на политика за прозрачност/политика за поверителност – значение на принципите, свързани с обработването на лични данни и отразяването им в политиката за прозрачност/политиката за поверителност. Съдържание на информацията по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 и поддържането й в актуално състояние)

Ще бъдат идентифицирани особени случаи на обработване на лични данни за дейността на администратора или обработващия лични данни – обработване и свобода на изразяване и информация; обработване на лични данни в трудовия контекст; обработване на националния идентификационен номер; обработване на данни на починали лица и др.

В рамките на втория обучителен ден акцент ще бъде поставен върху задачите на длъжностното лице по защита на данните – определяне и статут на длъжностното лице по защита на данните. Задачи по чл. 39 от Регламент (ЕС) 2016/679 и допълнително възложени.

Подрoбно разяснени ще бъдат правата на субектите на данни – комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, действия при явна неоснователност или прекомерност на исканията на субекта на данни.

Особено внимение ще бъде обърнато и на сигурност на обработването на лични данни и действия при нарушение на сигурността – задължения на администратора и обработващия за гарантиране на сигурност на обработването. Видове нарушения на сигурността. Определяне на риска от нарушението на сигурността за правата и свободите на субекта на данни, подготовка на уведомление до надзорния орган, съобщаване на субектите на данни за нарушение на сигурността, документиране на нарушенията на сигурността на личните данни.

В рамките на третия обучителен ден акцент ще бъде поставен върху изготвянето на анализ на риска, оценка на въздействието върху защитата на данните, предварителна консултация с надзорния орган – методики за изпълнение на задълженията за гарантиране на сигурността на обработването на лични данни.

Подробно разгледани ще бъдат и вътрешните правила и отчетните документи – структура на вътрешните правила. Поддържане в актуално състояние на регистър на дейностите по обработване на лични данни

На участниците ще бъдат поставени и практически задачи.

Всеки един от участниците ще премине тест за проверка на знанията.

Участниците, преминали обучението, ще получат необходимите познания за изпълняване на задълженията си като Длъжностното лице по защита на личните данни.

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

600 лв. за един участник и 550 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 18 февруари 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Д-р Невин Фети
Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии. Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.