Специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защитата на личните данни

 

Oбучителен център „Темида” организира специализиран онлайн курс за Длъжностни лица по защита на личните данни, който ще се проведе на 26, 27 и 28 октомври 2022 г. 

Курсът е с продължителност 16 учебни часа и покрива цялата материя, която е необходима на лицата, заемащи длъжността.

Накрая на обучението участниците преминават изпит, който обхваща материалa, усвоен по време на учебните часове.

На всички, преминали успешно изпита, ще бъде издаден Сертификат за завършено специализирано обучение за „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”. 

Курсът е насочен към всички лица, които желаят да придобият практически знания, свързани с конкретните процедури, които трябва да изработват и следват, бидейки на тази длъжност. 

Нашата цел е да ви придоставим възможност да повишите знанията си по отношение на законодателството за защита на личните данни и да специализирате в упражняването на професията.

Участните ще получат и практически материали по темите, разисквани по време на семинара.

В рамките на първия обучителен ден подробно ще бъде разгледано приложното поле на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни.и ще бъдат ппределени правните качества при обработване на лични данни – анализ на материалния и териториалния обхват на Регламент (ЕС) 2016/679 и на изключенията от приложното му поле. Критерии за определяне на правните качества при обработване на лични данни – администратор, обработващ, трета страна, получател, лица под ръководството на администратора или обработващия лични данни.

Ще бъдат дадени конкретни практически насоки за прилагане на принципите, свързани с обработване на лични данни, особени случаи на обработване на лични данни – обработване на лични данни при наличие на правно основание, гарантиране на прозрачност на обработването, преценка за съвместимост при обработване на лични данни за нови цели, механизми за свеждане на данните до минимум и точност на обработваните лични данни, преглед на сроковете за съхранение, цялостност и поверителност, механизми за отчетност.

Подробно разяснени ще бъдат статутът и задачите на длъжностното лице по защита на данните – определяне на длъжностно лице въз основа на правно задължение или на доброволен принцип, изисквания към длъжностното лице по защита на данните, статут и задачи, съобщаване на надзорния орган за определеното длъжностно лице по защита на данните, регистър на администраторите и обработващите лични данни, определили длъжностни лица по защита на данните.

В рамките на втория обучителен ден акцент ще бъде поставен върху сигурността на обработването на лични данни – надлежно отчитане на рисковете, свързани с операциите по обработване на лични данни, оценка на въздействието върху защитата на данните, предварителна консултация с надзорния орган, редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективност на техническите и организационните мерки за защита на личните данни.

Какви действия следва да се предприемат при нарушения на сигурността на личните данни също ще бъде подробно разяснено в рамките на втория ден – извършване на анализ на риска от нарушението на сигурността на личните данни; мерки за справяне с нарушение на сигурността на личните данни; попълване на образец на уведомление до надзорния орган; съобщаване на субектите на данни за нарушение на сигурността, документиране на нарушенията на сигурността на личните данни.

Специално внимение ще бъде обърнато и на гарантирането на правата на субекта на данни по Регламент (ЕС) 2016/679 – актуализиране на информацията по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679, комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679, действия при явна неоснователност или прекомерност на исканията на субекта на данни.

В рамките на третия обучителен ден акцент ще бъде поставен върху предаването на лични данни в трети държави и международни организации – предаването/трансфер/ на лични данни като операция по обработване на лични данни, въвеждане на механизми за гарантиране на правата на субектите на данни и управлението на риска за защитата на личните данни, определяне на подходящ правен инструмент за предаване на данните, водене на отчетност.

На участниците ще бъдат поставени и практически задачи.

Всеки един от участниците ще премине тест за проверка на знанията.

Участниците, преминали обучението, ще получат необходимите познания за изпълняване на задълженията си като Длъжностното лице по защита на личните данни.

Лектор на курса ще бъде

Д-р Невин Фети

Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии.

Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.

Условия за участие

Курсът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такси за участие

  600 лв. за един участник и 550 лв. за участник при двама или повече участници

(върху цените ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 Срокът за заплащане на таксите за участие е до 24 октомври 2022 г.

На всеки участник ще бъде издаден поименен сертификат за преминат специализиран курс за Длъжностни лица по защита на личните данни

ПРОГРАМА