Тренировка за реагиране на инциденти, свързани със защитата на личните данни

25.04.2023

Д-р Невин Фети

Моля изберете бройка на участници тук:

Целева група: Администратори, представители на администратори, длъжностни лица по защита на данните, определени в администратори или обработващи лични данни

Практически материали: Презентация по темите на обучението, допълнителни материали в електронна форма, практически задачи

В рамките на обучението подробно разгледани ще бъдат:

Понятие и видове нарушения на сигурността на личните данни. Узнаване за нарушение на сигурността на личните данни. Анализ на риска за правата и свободите на субектите на данни

(Идентифициране на нарушения на сигурността на личните данни, категоризиране на нарушенията. Възможни последици от нарушението на сигурността на личните данни. Фактори, на които да се основава анализът на риска. Определяне на риска от нарушението на сигурността на личните данни)

Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни. Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни. Документиране на нарушенията на сигурността

(Изисквания към информацията до надзорния орган. Поетапно уведомяване, забавено уведомяване, уведомяване при трансгранични нарушения и при нарушения в места на установяване извън Европейския съюз. Особености при участие на съвместни администратори и/или на обработващ. Условия, при които не се изисква уведомяване на надзорния орган и съобщаване на субектите на данни. Водене на регистър на нарушенията на сигурността на личните данни и роля на длъжностното лице по защита на данните)

Значение на създадените вътрешни правила, процедури и политики за предотвратяване или смекчаване на последиците от нарушението на сигурността на личните данни. Критерии за определяне на отговорността на администратора

(Основни изисквания за отчетност на администратора. Доказване прилагането на принципите, свързани с обработването на лични данни. Сътрудничество с надзорния орган)

Предвиден е и специален панел за решаване на практически задачи и провеждане на дискусия по темите на обучението. 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

Срокът за заплащане на таксите за участие е до 22 април 2023 г.

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Д-р Невин Фети
Д-р Невин Фети е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, а от 2005 г. има магистърска степен по защита на националната сигурност от Академията на Министерството на вътрешните работи. Защитава дисертационен труд и придобива образователно-научна степен „доктор” по въпросите на сключването и изпълнението на договори с достъп до класифицирана информация. През 2002 г. е съдебен кандидат в Софийския градски съд. Била е адвокат в Софийската адвокатска колегия /2002-2003/, работила е в Държавната комисия по сигурност на информацията /2003-2004/, заемала е последователно длъжностите асистент, старши асистент и главен асистент в Академията на Министерството на вътрешните работи /2004-2012/. В периода 2007-2011 е секретар на Президента на Република България по юридически въпроси. Хоноруван преподавател по дисциплината “Гражданско право – обща част” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Дългогодишен преподавател в Националния институт на правосъдието по въпросите на защитата на класифицираната информация. Автор е на множество статии. Д-р Фети е съветник по правните въпроси на Президента на Република България г-н Румен Радев и е зам.-председател на Стратегическия съвет към държавния глава.