„Проблемите на застрахователното право в контекста на новите изменения на Кодекса за застраховането. Практически насоки"

Обучителен център „Темида“ има удоволствието да ви покани на  еднодневен специализиран семинар на тема „Проблемите на застрахователното право в контекста на новите изменения на Кодекса за застраховането”, който ще се проведе на 31-ви януари 2019 година в град София, хотел „Силвър”.

Целта ни е да предоставим възможност на участниците да получат детайлен анализ на последните промени в Кодекса за Застрахованетокакто и практически насоки по тяхното прилагане.

По време на обучението подробно разгледани ще бъдат промените в Кoдекса за застраховането след Тълкувателно решение № 1/2016 по тълк. д. № 1 по описа на ВКС, ОСНГТК за 2016 г., относно разширения кръг от лица да получат обезщетение за търпени неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък – причини за тяхното гласуване, законодателни цели, правни последици и срок на действие.

Детайлен преглед ще бъде направен и на предстоящите законодателни промени във връзка с определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесно увреждане на пострадало при ПТП  лице и за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди на увредено лице вследствие смъртта на пострадало при ПТП лице.

Разгледано ще бъде още лимитирането на отговорността съгласно параграф § 96, ал. 1 от Разпоредбите към Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането през призмата на Европейското законодателство и практиката на Съдът на европейският съюз, както и съответните правни последици.

На внимание ще бъдат поставени още особеностите, свързани с активната легитимация на лицата, които имат право на обезщетение, и пасивната легитимация. Подробно разяснено ще бъде направено и по отношение на това как се процедира при починал в хода на процеса.

Акцент ще бъде поставен върху задължителността на влязлата в сила присъда на наказателния за гражданския съд, както и ще бъде даден отговор на въпроса каква е процесуалната стойност на събраните и проверени в хода на ДП доказателствени материали (протокол за оглед на местопроизшествието; АТЕ; СМЕ; разпит на свидетели и т.н.).

Внимание ще бъде обърнато и на особеностите при разпределението на доказателствената тежест (кои са елементите от ФС на разпоредбите, позволяващи ангажиране на отговорността за извършен деликт, които подлежат на доказване в гражданския процес). Разгледани ще бъдат и проблемите относно възражението за съпричиняване на вредоносния резултат;

Как се установява интензитета на неимуществените вреди – размер на претендираното обезщетение и как се процедура при влязла в сила част на първоинстанционното решение са също въпроси, чиито отговори участниците ще получат по време на обучението.

Детайлен преглед ще бъде направен и по отношение на различните хипотези на плащане на застрахователно обезщетение

В рамките на семинара ще бъдат разгледани и измененията във връзка със задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.

Лектори ще бъдат:

Гл. ас. д-р Павел Смолички

Павел Смолички е адвокат, Софийска адвокатска колегия. Доктор по право, Главен асистент по Наказателен процес, Наказателно-изпълнително право и Основи на правото и научен секретар на Катедра „Наказателноправни науки“ в Юридическия факултет на УНСС. Член на Дружеството на научно-преподавателската общност към Съюза на юристите в България. Автор на книгата „Гражданският иск в наказателния процес”, София, Сиела, 196 с., и на множество научни статии, сред които Обща характеристика на особените правила за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (в съавторство с проф. д-р Маргарита Чинова). – Съвременно право, 2002, № 1;
Пострадалият като граждански ищец в наказателния процес. – Право без граници, 2003, № 1-2;
Моментът, до който може да се променя редът за разглеждане на делото в случаите на чл. 78а от Наказателния кодекс. – Съвременно право, 2003, № 5;
Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание (в съавторство с проф. д-р Маргарита Чинова). – Право без граници, 2003, № 1-2 и други.

Адвокат Николай Димитров

 Адвокат Николай Николаев Димитров започва работа на длъжност “Юрисконулт в Направление Продажби” в застрахователно дружество “Дженерали Застраховане” АД през началото на 2007г., а по – късно е преназначен като юрисконсулт в Направление „Правно обслужване“ на същото.

През 2010г. продължава своето развитие в новосформиран правен екип в “ЗК УНИКА” АД, където участва  активно  в изготвяне, промяна и оптимизиране на Общи условия по застраховки „У дома и щастлив”, Общи Условия за застраховка „Каско на МПС” и „Обща гражданска отговорност” на юридически лица, както и в съгласуването на  редица други новаторски  за българския пазар застрахователни продукти и покриващи клаузи по тях, както и изготвяне, реципиране и съобразяване на застрахователни продукти и покрития за специфични дейности в България и отговорности, свързани с тях.

През този си период адвокат Николай Николаев Димитров се специализира в сферата на всякакви застрахователни правоотношения по извънсъдебен и съдебен ред на територията на целия Европейски съюз и по всички видове застраховки, в това число – Автокаско на МПС и задължителна гражданска отговорност на автомобилистите, лизингови застраховки, застраховки на земекопни и строителни машини, административни обекти, сгради, предприятия, съоръжения, поточни линии, мрежи и инсталации, специализирана медицинска/изследователска и др. техника, селскостопански култури, застраховки свързани с определена дейност и/или европейски проекти, рискове и отговорности (професионална и гражданска) на юридически и физически лица, отговорност на превозвача и спедитора, „Карго” застраховки, морски застраховки, финансови рискове, гаранции с международен елемент по фронтирани полици от чуждестранни и/или български застрахователи, застраховки „Живот”, „Злополука”и др.

От пролетта на 2012г. Николай Димитров започва частна практика като адвокат и към есента на 2018г. има съдебни и извънсъдебни претенции срещу различни застрахователни дружества в България, Румъния, Полша, Германия, Испания, Италия, Русия, Турция, Гърция, Белгия, Словакия и др. страни от и извън Европейската общност.

Към момента е член на работната група към Софийски Градски Съд от адвокати, юрисконсулти и съдии, имаща за цел  подобряване ефективността на разглеждане на делата за изплащане на обезщетения за неимуществени вреди от застрахователи по застраховка „Гражданска отговорност” на пострадали от пътнотранспортни произшествия.

Милен Петков

Милен Петков – Председател на УС на Сдружение „Обединени застрахователни брокери“

 

 

 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

  • При регистрация до 25 януари – 175 лв. за един участник и 150 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

 

  • При регистрация след 25 януари – 200 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници (цените са окончателни);

!!! В цената са включени всички необходими работни материали, кафе пауза, официален обяд и поименни сертификати за преминато специализирано обучение.

СРОК  ЗА  ЗАПИСВАНЕ

До 29 януари 2019 година.

Местата са ограничени! При необходимост от допълнителна информация може да се свържете с нас  на 0878 011 992 или 0877 753 777.

След работно време ни пишете на: temidaeducation@legalno.bg