Aктуални въпроси на доказването в гражданския процес и практика на съдилищата

17 март 2023 г.

Емануела Балевска - бивш заместник-председател на Върховния касационен съд (ВКС); Стефан Кюркчиев - заместник-председател на СГС

Моля изберете бройка на участници тук:

В рамките на семинара подробно разгледани ще бъдат следните теми:

ПЪРВА ЧАСТ

Лектор: Емануела Балевска

 Доказването в гражданския процес. Видове доказване. Доказателствена тежест. Доказателствени средства.

Документи, свидетелски показания и обясненията на страните като доказателствено средство в гражданския процес. Посочване и преклузивни срокове. Оспорвания.

ВТОРА ЧАСТ

Лектор: Стефан Кюркчиев

 Електронни документи. Същност и видове. Изготвяне на електронни документи. Използване на квалифициран електронен подпис за подписване на документи и удостоверяване на авторство.

Особености на електронния документ като доказателствено средство в гражданския процес. Представяне пред съда. Оспорване. Преценка на доказателствената сила на електронния документ в гражданския процес.

 

Условия за участие

Семинарът ще се осъществи  чрез платформата ZOOM. Един ден преди датата на започване на обучението на посочените от Вас имейл адреси ще бъде изпратен линк.

За участие в семинара е необходимо да разполагате с:

настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон

аудио система на устройството

кстабилна интернет връзка

Такса за участие в онлайн курса:

195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

(върху ценaтa ще бъде начислен ДДС)

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на посочения от Вас електронен адрес във формата за регистрация.

 

(върху посочената цена ще бъде начислен ДДС)

Емануела Балевска
Съдия Балевска притежава 39-годишен стаж като магистрат. Съдия е във ВКС от 1997 година, Гражданска колегия. Разглежда предимно вещни спорове, делби, облигация. Лектор е към Националния институт на правосъдието и съавтор на Практичен коментар на ГПК от 2012 година и 2016 година и Практичен коментар на Семейния кодекс от 2009 година. В началото на 2022 година, поради навършване на пенсионна възраст, съдия Балевска се пенсионира.
Стефан Кюркчиев
Съдия Стефан Кюркчиев е завършил Юридически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1999 г. и специализира „Правораздаване“. Една година е съдебен кандидат в Софийски градски съд, а след това работи като юрисконсулт в областта на застрахователното и банковото право. След спечелен конкурс за младши съдии встъпва в длъжност „младши съдия“ в Софийски градски съд през 2002 г. Две години по-късно е назначен за районен съдия в Софийски районен съд, където правораздава последователно в Наказателно отделение, в Първо гражданско отделение и във Второ гражданско отделение. През 2006 г. съдия Кюркчиев е избран за заместник- председател на Софийски районен съд и остава такъв за период повече от пет години. В СГС съдия Кюркчиев е от началото на 2010 г., където първоначално като командирован съдия, а в последствие и след встъпване в длъжност, въз основа на успешно издържан конкурс, правораздава като съдия в „Гражданско отделение – първоинстанционни състави“.